Конкурс за стипендии в китайски висши училища, 6 март 2015 г.

Министерството на образованието и науката

обявява

конкурс за стипендии, отпуснати от Правителството на Китайската народна република на основание Дванайсетте китайски мерки за задълбочаване на сътрудничеството със страните от Централна и Източна Европа. Стипендиите са предоставени за обучение на български студенти и докторанти, както и за едногодишни специализации в китайски държавни висши училища, считано от учебната 2015-2016 година

Предоставените 52 стипендии са предназначени за придобиване на образователно-квалификационните степени (ОКС) „бакалавър” и „магистър” след придобита степен „бакалавър”, на образователната и научна степен „доктор”, както и за едногодишна следдипломна специализация. Допуска се обучение по всички специалности, с изключение на специалностите от регулирани професии Медицина, Дентална медицина и Фармация. Разпределението на стипендиите по видовете обучение и специализация ще се извърши по време на конкурса от комисите на МОН, провеждащи конкурсите за обучение, специализация и научни изследвания на български граждани в чужбина.

Стипендиите за обучаващите се в ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър” след придобита степен „бакалавър”, както и в образователната и научна степен „доктор”, осигуряват едногодишен подготвителен курс по китайски език. Курсът може да бъде и двугодишен в зависимост от специалността на обучение.

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

 1. Да са български граждани;
 2. Да владеят китайски или английски език (препоръчително);
 3. Възраст на кандидатите:
  • за обучение в ОКС „бакалавър” – до 25 г.;
  • за обучение в ОКС „магистър” след придобита степен „бакалавър” – до 35 г.;
  • за обучение в образователната и научна степен „доктор” – до 40 г.;
  • за преподаватели и изследователи – до 50 г.
 4. Да притежават международен паспорт със срок на валидност не по-малък от 18 месеца към 1 август 2015 година;
 5. Да са информирани, че специалността на обучение и специализация фигурира в китайските висши училища.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

А. За пълен срок на обучение в ОКС „бакалавър”:

 • Да са студенти от всички специалности, без горепосочените, записани в първи курс – редовно обучение в български държавни висши училища за придобиване на ОКС „бакалавър“ или „магистър“ след завършено средно образование през учебната 2014-2015 г., с успех от завършения семестър не по-нисък от „много добър” 4.50;

Б. За пълен срок на обучение в ОКС „магистър”:

 • Да притежават диплома за завършена ОКС „бакалавър” или „магистър” във висше училище на Република България със среден успех не по-нисък от „много добър” 4.50;

В. За придобиване на образователната и научна степен „доктор”:

 • Да са докторанти, записани в редовна форма на обучение в български висши училища или научни организации;
 • Да притежават диплома за завършено висше образование на степен "магистър";

Г. За едногодишна специализация по китайски език:

 • Да са студенти в българско държавно висше училище, записани във втори или трети курс – редовно обучение в ОКС „бакалавър“ по специалностите „Китаистика” или „Приложна лингвистика с китайски език” през учебната 2014-2015 г., с успех от завършените семестри не по-нисък от „много добър” 4.50 , или
 • Да работят на щатна длъжност като учители, преподаватели или изследователи в средни или висши училища, или научни организации в областта на китайския език, и да са установили контакт с приемащ университет относно възможността за специализация.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 1. Заявление за участие в конкурса в свободна форма до дирекция „Висше образование” с опис на приложените документи;
 2. Копие от личната карта;
 3. Автобиографична справка с посочени домашен и електронен адрес, телефони и информация за ползвани стипендии, отпуснати чрез МОН;
 4. Мотивация;
 5. Академична справка за успеха и формата на обучение (за студентите по т. А и Г);
 6. Копие от дипломата за средно образование (за студентите по т. А);
 7. Копие от дипломата за висше образование (за кандидатите по т. Б, В и Г);
 8. Копие от документ за владеене на китайски или английски език (ако има такъв документ). Не се изисква за студенти от професионалното направление „Филология”, изучаващи посочените езици;
 9. За работещите на щатна длъжност – договор за повишаване на квалификацията съгласно чл. 234 от Кодекса на труда за периода на обучение;
 10. За докторантите – заповед за записване и писмено съгласие на научния ръководител;
 11. Декларация от кандидата, че сам ще осигури пътните, визовите и паспортните разходи, разходите за личен багаж и застраховки, както и че след завръщането си ще представи в дирекция „Висше образование” и дирекция „Международно и европейско сътрудничество” на МОН кратък отчет за извършената работа и финансово-битовите условия на престоя.

Кандидатите по т. А и Б следва да декларират още, че ежегодно ще удостоверяват с документ пред МОН, а кандидатите по т. А – и пред българското висше училище, в което са приети, че са изпълнили учебните си задължения към чуждестранното висше училище.

Документите се подготвят на български език и се подават в деловодството на МОН, бул. "Княз Дондуков" № 2А до 6 март 2015 г.

На 12 март 2015 г. от 10.00 ч. в МОН ще се проведе събеседване с всички кандидати.

Телефони за справки: 02 9217 784, 02 9217 530 и 02 424 1155.

Окончателното решение е право на приемащата страна и не подлежи на обжалване.

GoTop