Конкурс за стипендии за български граждани в Република Корея през академичната 2011-2012 г.

Конкурс за стипендии за български граждани в Република Корея през академичната 2011-2012 г.

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ОБЯВЯВА

конкурс за отпускане на две стипендии за български граждани, за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър” след получена образователно-квалификационна степен „бакалавър”, или за образователна и научна степен „доктор”, след получена образователно-квалификационна степен „магистър” в Република Корея през академичната 2011-2012 г.

Обучението в магистратура е с продължителност от 3 години, а в докторантура – от 4 години, включващо едногодишен курс по корейски език. Стипендията включва месечна сума /900 000 вона/, освобождаване от такси за обучение, медицинска застраховка и самолетен билет до Република Корея и обратно.
Списъкът на университетите и специалностите, които се предлагат може да бъде открит на: www.niied.go.kr

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

 1. Да са български граждани, включително и техните родители. Да не притежават корейско гражданство;
 2. Да притежават диплома за висше образование на степен „бакалавър” към 1 септември 2011 г. – за кандидатите за обучение в магистратура;
 3. Да притежават диплома за висше образование на степен „магистър” – за кандидатите за докторантура;
 4. Да са записани в редовна форма на обучение в образователна и научна степен „доктор” – за кандидатите за докторантура;
 5. Да са завършили съответната образователна степен с много добър успех;
 6. Да не са се обучавали по подобна програма със стипендия от правителството на Република Корея;
 7. Да владеят добре корейски или английски език. /Сертификат от TOPIK, TOEFL, или IELTS;
 8. Да са физически и психически здрави;
 9. Да са на възраст до 40 години към 1 септември 2011 г. /родени след 1 септември 1971 г./.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 1. Заявление в свободна форма за участие в конкурса на български език до дирекция „Висше образование”, с опис на приложените документи;
 2. Автобиографична справка, с посочени ЕГН, домашен адрес, телефони, e-mail и информация за ползвани стипендии за обучение, отпуснати чрез МОМН;
 3. Копие от лична карта;
 4. Копие от диплома за завършено висше образование;
 5. Заповед за записване – за кандидатите за докторантура;
 6. Работна програма и мотивация;
 7. Международно признат документ за владеене на английски или корейски език;
 8. Две препоръки от водещи специалисти в съответната област – за кандидатите за докторантура;
 9. Декларация от кандидата, че сам ще осигури паспортните и визовите разходи, както и, че след завръщането си ще представи кратък отчет за обучението и за финансово – битовите условия на престоя си.

Повече информация може да бъде намерена на следните интернет адреси:
www.niied.go.kr
www.kosnet.go.kr;
www.studyinkorea.go.kr;
http://korea.net;
www.mofat.go.kr;
http://immigration.go.net
www.kcue.or.rk;

На Посолството на Република Корея в София ще бъдат препоръчани три кандидатури.

Документите се подготвят на български език и се подават в деловодството на МОМН, бул. „Княз Дондуков” 2А, до 28 февруари 2011 г. включително, всеки работен ден от 9.30 до 13.00 и от 14.00 до 17.00 ч.

С всички кандидати ще се проведе събеседване в МОМН на 7 март 2011 г. от 10.00 ч. Справки за конкурса могат да се правят в МОМН на тел. 9217634; и 9217529.

Документите на кандидатите не подлежат на връщане.

Окончателната селекция на кандидатите ще бъде извършена от корейската страна и не подлежи на обжалване.

GoTop