Конкурс за стипендия за обучение в Социалистическа Република Виетнам

Конкурс за стипендия за обучение на български студент в Социалистическа Република Виетнам

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ОБЯВЯВА отново конкурс за стипендия за обучение на български студент в Социалистическа Република Виетнам през учебната 2013-2014 година

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

 1. Да са български граждани.
 2. Да са студенти в български държавни висши училища през учебната 2013/2014 г. в редовна форма на обучение, с успех от завършените семестри не по-нисък от „добър” 4.00.
 3. Да не са в първата или в последната година на обучение за придобиване на образователно-квалификационните степени „бакалавър” или „магистър” след завършено средно образование.
 4. Да владеят виетнамски, френски, руски или английски език.
 5. Към датата на конкурса да не са навършили 30 години.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 1. Заявление за участие в конкурса до дирекция „Висше образование” в свободна форма с опис на приложените документи.
 2. Автобиографична справка с посочени домашен и електронен адрес, и телефони за връзка.
 3. Академична справка за успеха и формата на обучение.
 4. Мотивация.
 5. Документ за владеене на един от работните езици (ако има такъв документ). Не се изисква за студенти от професионално направление „Филология”, изучаващи съответния чужд език.
 6. Копие от личната карта на кандидата.
 7. Декларация от кандидата, че:
 • сам ще осигури пътните и паспортни разходи, разходите за личен багаж и застраховки;
 • след завръщането си ще представи кратък отчет за обучението и финансово-битовите условия на престоя пред дирекция „Висше образование” с копие до дирекция „Международно и европейско сътрудничество” на МОН.

Документите се подготвят на български език и се подават в деловодството на МОН, бул. "Княз Дондуков" № 2А, до 27 септември 2013 г. включително.

С кандидатите ще се проведе индивидуално събеседване в МОН на 30 септември 2013 г. от 10.00 часа.

За справки – стая 530 или 529, тел. 9217 530, 9217 529 или 9217 543.
Окончателното решение е право на приемащата страна и не подлежи на обжалване.

GoTop