Корейски университет „Ханкук“

Министерството на образованието и науката

обявява

конкурс за номиниране на трима български кандидати за пълен срок на обучение в образователно-квалификационната степен „бакалавър” в Университета за чужди езици „Ханкук“ в Сеул, Република Корея, считано от м. август 2016 година

Кандидатите могат да кандидатстват за всички специалности на Университета за чужди езици „Ханкук“, с изключение на специалностите, предлагани в Department of Education, Division of Language and Diplomacy, Division of Language and Trade, Division of Biomedical Engineering.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

 1. Да са български граждани, както и техните родители;
 2. Да са студенти в българско държавно висше училище през учебната 2015-2016 г., записани за придобиване на образователно-квалификационните степени „бакалавър” или „магистър” след завършено средно образование:
  • в първи курс, редовна форма на обучение;
  • с успех от завършения семестър не по-нисък от „много добър“ (4,50).
 3. Да са в добро физическо и психическо здраве, което да им позволи да пребивават в Република Корея за продължителен период от време;
 4. Да са завършили средното си образование с отличен или много добър успех;
 5. Кандидатите за обучение по специалности с преподаване на корейски език следва да притежават сертификат за положен тест за владеене на корейски език TOPIK с минимално ниво 3;
 6. Кандидатите, желаещи да се обучават в специалности, преподавани на английски език следва да притежават сертификат за TOEFL с резултат над 80 точки.

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ
Университетът „Ханкук“ осигурява на одобрените кандидати освобождаване от такси за кандидатстване и обучение. Всички останали разходи се поемат от кандидатите.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 1. Заявление за участие в конкурса до дирекция „Висше образование” в свободна форма с посочена специалност в Университета „Ханкук“ и списък на приложените документи;
 2. Автобиографична справка, съдържаща домашен, електронен адрес, телефони за връзка и информация за стипендии за обучение, отпуснати чрез МОН;
 3. Академична справка за успеха и формата на обучение;
 4. Копие от личната карта;
 5. Мотивация за обучение в Университета „Ханкук“;
 6. Копие от дипломата за средно образование;
 7. Копие от сертификат за положен тест за владеене на корейски език TOPIK с минимално ниво 3 или копие от сертификат за владеене на английски език TOEFL с резултат над 80 точки.
 8. Декларация от кандидата, че е запознат с финансовите условия на обучението, че сам ще осигури пътните, визовите и паспортните разходи, разходите за пребиваване, личен багаж и застраховки, както и че след завръщането си ще представи в дирекция „Висше образование” и дирекция „Международно и европейско сътрудничество” на МОН кратък отчет за обучението и финансово-битовите условия на престоя.

Кандидатите следва да декларират още, че ежегодно ще удостоверяват с документ пред МОН и пред българското висше училище, в което са приети, че са изпълнили учебните си задължения към Университета за чужди езици „Ханкук“.

Подробна информация за програмата на обучение може да бъде намерена на адрес: http://international.hufs.ac.kr

Документите се подготвят на български език и се подават в деловодството на МОН, бул. "Княз Дондуков" № 2А, София до 11 април 2016 г. включително.

С всички кандидати ще се проведе събеседване в МОН на 14 април 2016 г. от 10.00 ч. Допълнителна информация за конкурса може да се получи на телефони 9217 530 и 9217 784.

Окончателното решение е право на приемащата страна и не подлежи на обжалване.

GoTop