МДИМО, 2017

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за номиниране на един студент – български гражданин за пълен срок на обучение в Московския държавен институт по международни отношения (МДИМО) към Министерството на външните работи на Руската федерация в образователно-квалификационната степен „бакалавър” от учебната 2017-2018 година

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСА

 1. Кандидатите следва да бъдат български граждани, владеещи руски език в степен, достатъчна за усвояване на преподаваните дисциплини, както и втори чужд език. За Факултета по международни икономически отношения се изискват добри познания и по математика.
 2. Да са студенти в първи курс, редовно обучение, записани в българско държавно висше училище през учебната 2016-2017 година за придобиване на образователно-квалификационните степени „бакалавър” или „магистър” след завършено средно образование, с успех от завършения семестър не по-нисък от „много добър” 4.50.
 3. Да притежават международен паспорт със срок на валидност не по-малък от 18 месеца от началната дата на обучението в МДИМО.

Записването на предложения кандидат в съответния факултет на МДИМО ще бъде предшествано от тестове за проверка на знанията по руски език и по втори чужд език, които ще се проведат съответно на 12 юли и 14 юли 2017 г. в института. Всички разходи през този период са за сметка на кандидата.

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ

На приетия кандидат се осигурява:

 • Освобождаване от такса за обучение;
 • Настаняване в общежитие срещу заплащане.

Пътните, визовите и паспортните разходи, както и разходите за застраховки и личен багаж са за сметка на кандидата. Той следва да разполага с финансови средства за покриване на разходите по пребиваването през целия период на обучение, както и за доброволно медицинско застраховане.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 1. Заявление за участие в конкурса до дирекция „Висше образование” в свободна форма с посочен факултет на обучение в МДИМО и списък на приложените документи;
 2. Автобиографична справка с посочени домашен, електронен адрес, телефони за връзка и информация за стипендии за обучение, отпуснати чрез МОН;
 3. Копие от личната карта;
 4. Документи за владеене на руски език и на втори чужд език, или диплома за средно образование с профил по съответния език. Не се изискват за студенти от професионално направление „Филология”, изучаващи съответните езици;
 5. Мотивация за обучение в съответния факултет;
 6. Копие от дипломата за средно образование;
 7. Академична справка за успеха и формата на обучение;
 8. Декларация от кандидата, че:
 • е запознат с финансовите условия на обучението в МДИМО и сам ще осигури пътните, визовите и паспортните разходи, разходите за пребиваване, личен багаж и застраховки;
 • ежегодно ще удостоверява с документ пред МОН и пред българското висше училище, в което е приет, че е изпълнил учебните си задължения към МДИМО.
 • след завръщането си ще представи в дирекция „Висше образование” и дирекция „Протокол и международно сътрудничество” на МОН кратък отчет за обучението и финансово-битовите условия на престоя.

Документите се подготвят на български език и се подават в деловодството на МОН, бул. "Княз Дондуков" № 2А, София до 18 май 2017 г. включително.

С кандидатите ще се проведе събеседване в МОН на 22 май 2017 г. от 10.00 ч. Допълнителна информация за конкурса може да се получи на телефони 9217 530 и 9217 784, както и на интернет-адреса на МДИМО: http://mgimo.ru/

Окончателното решение е право на приемащата страна и не подлежи на обжалване.

GoTop