Стипендии, отпуснати от Република Албания за периода 2012-2014 г.

СТИПЕНДИИ, ОТПУСНАТИ ОТ РЕПУБЛИКА АЛБАНИЯ ЗА ПЕРИОДА 2012-2014 г.

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ОБЯВЯВА

КОНКУРСИ за стипендии, отпуснати съгласно Програмата между правителството на Република България и Министерския съвет на Република Албания за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата за периода 2012-2014 година

Стипендиите са предназначени за обучение, специализация и научни изследвания на български граждани – студенти, докторанти, преподаватели и изследователи в албански държавни висши училища през академичната 2013-2014 г., както следва:

І. Две стипендии за пълен срок на обучение на студенти за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър”;

II. Една стипендия за пълен срок на обучение на студенти за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър” след завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър”;

IІІ. Една стипендия за пълен срок на обучение в образователната и научна степен „доктор”;

ІV. Стипендии за специализации и научни изследвания с обща продължителност от 20 месеца (от 2 до 9 месеца всяка).

Предоставените стипендии не включват обучение или специализация в областта на медицината, изкуствата и спорта.

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ

Одобрените кандидати са освободени от такси за обучение и от такси за пребиваване и продължаване на престоя. Те имат право на месечна стипендия в съответствие с действащите разпоредби, на настаняване в студентско общежитие и на храна в студентски стол срещу заплащане, съобразно националното законодателство.

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

 1. Да са български граждани;
 2. Да владеят албански или английски език.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

А. За обучение в образователно-квалификационната степен (ОКС) „бакалавър:

 • Да са студенти в първи курс, редовно обучение в български държавни висши училища през учебната 2012/2013 г. с успех от завършения семестър не по-нисък от „много добър” 4.50.

Б. За обучение в образователно-квалификационната степен „магистър”:

 • Да са завършили висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” във висше училище на Република България със среден успех от дипломата не по-нисък от „много добър” 4.50.

В. За докторантура, специализация и научни изследвания:

 • Да работят на щатна длъжност като преподаватели или изследователи в държавни висши училища или научни организации, а докторантите – да са записани в редовна форма на обучение в български държавни висши училища или научни организации.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 1. Заявление за участие в конкурса в свободна форма до дирекция „Висше образование” с опис на приложените документи;
 2. Автобиографична справка с посочени домашен и електронен адрес, телефони за връзка. и информация за ползвани стипендии, отпуснати чрез МОМН;
 3. Мотивация;
 4. Копие от личната карта;
 5. Академична справка за успеха и формата на обучение (за кандидатите по т. А);
 6. Копие от диплома за висше образование (за кандидатите по т. Б и В);
 7. Копие от документ за владеене на албански или английски език, или диплома за завършено средно образование с профил съответния чужд език. Не се изисква за студенти от професионално направление „Филология”, изучаващи съответния език;
 8. Работна програма до 2 страници;
 9. Копие от диплома за научна степен;
 10. Две препоръки от водещи специалисти в съответната област;
 11. Списък на научните публикации, ако има такива;
 12. Договор за повишаване на квалификацията съгласно чл. 234 от Кодекса на труда за периода на специализация, а за докторантите – заповед за записване и писмено съгласие на научния ръководител;
 13. Декларация от кандидата, че сам ще осигури пътните, визовите и паспортните разходи, разходите за личен багаж и застраховки, както и че след завръщането си ще представи в дирекция „Висше образование” и дирекция „Международно и европейско сътрудничество” на МОМН кратък отчет за извършената работа и финансово-битовите условия на престоя. Кандидатите по т. А следва да декларират още, че ежегодно ще удостоверяват с документ пред МОМН и пред българското висше училище, в което са приети, че са изпълнили учебните си задължения към чуждестранното висше училище.

Документите по точки 8 до 12 включително се представят само от кандидатите за докторантура, специализация и научни изследвания.

Документите се подготвят на български език и се подават в деловодството на МОМН, бул. "Княз Дондуков" № 2 А до 22 април 2013 включително.

С кандидатите ще се проведе събеседване в МОМН на 25 април 2013 г. от 10.00 часа.

За справки – стая 530 или 529, тел. 9217 530, 9217 529 или 9217 550.

Окончателното решение е право на приемащата страна и не подлежи на обжалване.

GoTop