„Европейско портфолио за студенти – бъдещи детски учители“ 2013

КОНКУРС за излъчване на национални участници за работен семинар по проект на Европейския център за съвременни езици в гр. Грац: „Европейско портфолио за студенти – бъдещи детски учители“

12.12.2013 г. – 13.12.2013 г.

В рамките на проекта: „European portfolio for student teachers of pre-primary education” (Préélémentaire) от четвъртата средносрочна програма на Центъра /2012-2015/
Място на провеждане: Европейски център за съвременни езици в гр. Грац, Австрия
Краен срок за подаване на документи от кандидатите към МОН: 18.09.2013 г.
Подаване на документите към МОМН по ел.поща: [email protected]
Работни езици: английски, френски и немски
Информация за проекта може да бъде получена от уеб сайта: http://www.ecml.at/preelementaire.

Профил на участниците:

Професионален опит

  • експерти, участващи непосредствено в началната подготовка и надграждащите квалификационни обучения на начални учители или
  • професионалисти, работещи в образователни институции, занимаващи се с деца на възраст 3-6 години.

Необходими стаж и компетентност
Опит в обучението и началната подготовка на бъдещи учители или на други образователни професионалисти за развиване на езиковите компетентности на малки деца – 3-6 годишна възраст (по родния език или по чужд език)

Очаквания относно участието и задачи по проекта:
Събиране и обсъждане на примери на добри практики;
Активно участие в процеса на определяне на компетентностите, които трябва да бъдат включени в Портфолиото.

Необходими документи:

  1. Кратка мотивация;
  2. Euro-Pass CV;
  3. Документи, удостоверяващи, че кандидатът притежава опита и компетенциите, необходими за включването му в работния семинар към проекта на ЕЦСЕ.
  4. Попълнен на един от работните езици формуляр
GoTop