Конкурс „Добър директор”

Конкурс „Добър директор”

ВТОРИ ЕТАП НА КОНКУРСА „ДОБЪР ДИРЕКТОР”

На 7, 8 и 9 ноември в гр. Гоце Делчев ще се проведе вторият етап на конкурса „Добър директор”. Той е организиран от Националния институт за обучение на директори в партньорство с НСОРБ и „Сдружение i-Центрове”.

Участниците, които ще се състезават във втория етап са 94 директора, класирани на първи онлайн тест по темите от първия обучителен модул „Управление на училището”.

Класираните директори се разделят в 10 групи и работят по 5 предварително определени теми, като изработените модели се представят под формата на презентации от групите.

Темите, по които ще работят екипите са:

  1. Училищна политика за превенция на отпадащи ученици.
  2. Училищна политика за интеркултурно образование.
  3. Училищна политика за партньорство с местното самоуправление.
  4. Училищна политика за партньорство с родителите. Училищно настоятелство.
  5. Училищна политика за изграждане имидж на организацията

Конкурсните презентации се оценяват от комисия с председател заместник-министър Мукаддес Налбант.

GoTop