КОНКУРС за номиниране на български участници по програма PESTALOZZI – май 2011

КОНКУРС за номиниране на български участници по програма PESTALOZZI

КОНКУРС за номиниране на български участници в краткосрочно обучение за 2011 г. по програмата на Съвета на Eвропа за квалификация на педагогически кадри PESTALOZZI, Португалия

25.05.2011 г. – 28.05.2011 г.

Тема: „Популяризиране на учителските компетентности за насърчаване на демократичното гражданство в училищната общност”

Място: Есторил, Португалия
Краен срок за подаване на документи към МОМН: 14.03.2011 г.
Дата за провеждане на събеседване с подалите документи кандидати: 16.03.2011 г.
Работен език: английски
Целева група: учители на ученици от /7-15 г./ по предмети с включено гражданско образование.

Изисквания от страна на организаторите на обучението:
Преди обучението участниците трябва да са се запознали със следните ключови документи и ресурси:

 • Recommendation 1849 (2008) For the Promotion of a Culture of Democracy and Human Rights through Teacher Education;
 • Resolution on the enhancement of teachers’ professional development through the Pestalozzi Programme (MED-23-13);
 • Brett, P, Mompoint-Gaillard, P. & Salema, M.H. (2009). How all teachers can support citizenship and human rights education: a framework for the development of competences. Strasbourg: Council of Europe Publishing.

От участниците се очаква да познават официалните документи, имащи отношение към гражданското образование, които са били издадени/приети от националните власти в техните държави.

Преди началото на обучението ще има преварително поставени задачи към подбраните участници.

Допълнителни изисквания:

 • От участниците се изисква активно включване в дискусиите и работата във всички фази;
 • След завръщането от обучението, от участниците ще се очаква да представят доклад върху преминатото обучение, с конкретни изводи и препоръки; да предприемат конкретни инициативи, за да приложат на практика наученото по време на обучението, в учебната среда, където работят.

Повече информация относно целите, описанието и програмата на самите обучения, можете да изтеглите оттук: http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Activities/workshop_en.asp .

Необходимите документи за допускане до конкурс за участие в обучението по програма „Песталоци” трябва да бъдат подадени на български език (без формуляра на СЕ, който се попълва на работния език) и да постъпят в Деловодството на МОМН до посочения срок, като бъдат адресирани до дирекция „МЕС“:

Портфолиото от документи трябва да съдържа:

 1. Заявление за участие;
 2. CV;
 3. Мотивация;
 4. Документ за владеене на английски език;
 5. Документ от прекия работодател, че е съгасен с това участие;
 6. Попълнен апликационен формуляр, който може да бъде изтеглед от тук: http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/howto_docs_en.asp#TopOfPage

За допълнителна информация: Красимира Тодорова, e-mail: [email protected]

КОНКУРС за номиниране на български участници в обучение по програмата на Съвета на Eвропа за квалификация на педагогически кадри PESTALOZZI, Швейцария

11.05.2011 г. – 13.05.2011 г.

Тема: „Musées, histoire et mémoires”

Място: Нийон (близо до Женева), Швейцария
Краен срок за подаване на документи към МОМН: 04.03.2011 г.
Дата за провеждане на събеседване с подалите документи кандидати: 08.03.2011 г.
Работен език: френски
Целева група: учители по история, гражданско образование и хуманитарните предмети, изучавани в гимназиалния етап; начални учители; сътрудници в музеи, които работят с образователни програми.

Допълнителни изисквания:

 • Участниците да имат готовност да изпълнят предварително възложени им задачи, като подготовка за предстоящото обучение;
 • От участниците се изисква активно включване в дискусиите и работата във всички фази;
 • След завръщането от обучението, от участниците ще се очаква да представят доклад върху преминатото обучение, с конкретни изводи и препоръки; да предприемат конкретни инициативи, за да приложат на практика наученото по време на обучението, в учебната среда, където работят.

Повече информация относно целите, описанието и програмата на самите обучения, можете да изтеглите оттук:
http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Activities/workshop_en.asp

Необходимите документи за допускане до конкурс за участие в обучението по програма „Песталоци”, трябва да бъдат подадени на български език (без формуляра на СЕ, който се попълва на работния език) и да постъпят в Деловодството на МОМН до посочения срок, като бъдат адресирани до дирекция „МЕС“:

Портфолиото от документи трябва да съдържа:

 1. Заявление за участие;
 2. CV;
 3. Мотивация;
 4. Документ за владеене на френски език;
 5. Документ от прекия работодател, че е съгласен с това участие;
 6. Попълнен апликационен формуляр, който може да бъде изтеглед оттук:
  http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/howto_docs_en.asp#TopOfPage

За допълнителна информация: Красимира Тодорова, тел.: 9217 735; e-mail: [email protected]

GoTop