КОНКУРС за заемане на длъжността „учител“ за учебната 2013/2014 година в българските държавни училища в чужбина

Конкурс за отпускане на две стипендии

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А,

На основание § 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета, във връзка със Заповед № РД 09-673/13.06.2013 г. на министъра на образованието и науката за условията и реда за сключване, изменение и прекратяване на трудовите договори с учителите, възпитателите, служителите и работниците в българските училища в чужбина и във връзка с кадровото осигуряване на българските държавни училища в чужбина

ОБЯВЯВА КОНКУРС

публикувано на 29.08.2013 г.

за длъжността „учител” за учебната 2013/2014 година в българските държавни училища в чужбина, както следва:

I. Българско средно общообразователно училище „Христо Ботев” – гр. Братислава, Република Словакия
– начален учител – 1 място;
– учител по математика (с допълване на минималната норма задължителна преподавателска работа с часове по информатика и информационни технологии) – 1 място.

II. Българско средно общообразователно училище „Д-р Петър Берон” – гр. Прага, Чешка република
– начален учител – 1 място.

IІІ. Изисквания към кандидатите
1. Да са български граждани с постоянно пребиваване в страната.
2. Да не са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление, да не са лишени от правото да упражняват професията си и да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на децата и учениците.
3. Да нямат наложено дисциплинарно наказание “уволнение”, освен ако наказанието е заличено.
4. През последната година преди подаването на документите за заемане на съответната длъжност да нямат прекратен трудов договор на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда – при липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата.
5. Да притежават диплома за завършено висше образование на образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър” по специалност от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висшето образование и професионалните направления, приет с ПМС № 125 от 2002 г., и професионална квалификация “учител” или “педагог” съгласно приложението към Инструкция № 2 от 29.07.1994 г. за изискванията за заемане на длъжността “учител” или “възпитател” съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност.
6. Да имат не по-малко от 3 години учителски стаж.
7. През предходната учебна година и към момента на кандидатстването да работят в системата на народната просвета, в регионален инспекторат по образованието или в Министерството на образованието и науката.
8. Лицата, заемали длъжността „учител/възпитател” в българско училище в чужбина, могат да кандидатстват отново за длъжността само след изтичане на 4-годишен срок, считано от датата на прекратяване на трудовото им правоотношение.

ІV. Необходими документи
1. Заявление до министъра на образованието и науката с професионални мотиви за заемане на длъжността.
2. Професионална автобиография.
3. Копие от диплома за завършено висше образование, от документ за придобита професионална квалификация „учител”/„педагог” или за педагогическа правоспособност съгласно приложението към Инструкция № 2 от 29.07.1994 г. съобразно длъжността, за която се кандидатства.
4. Копие от трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, доказващ осигурителен стаж.
5. Документ, удостоверяващ, че кандидатът отговаря на изискването по т. IІІ – 7. – през предходната учебна година и към момента на кандидатстването да работи в системата на народната просвета, в регионален инспекторат по образованието или в Министерството на образованието и науката.
6. Удостоверение, че кандидатът не се води на диспансерен учет за психично заболяване.
7. Свидетелство за съдимост (в срок на валидност).
8. Копие от документ за самоличност.
9. Други документи, доказващи професионален опит (ако кандидатът притежава такива):
– документ за присъдена професионално-квалификационна степен;
– документ, удостоверяващ владеенето на един от следните чужди езици: английски, немски, френски, словашки, чешки.

V. Заемане на свободните места
Свободните места се заемат чрез:
1. Подбор по документи.
2. Интервю.
До участие в интервюто не се допускат кандидати, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията по т. IV от настоящата заповед.
Допуснатите до интервю кандидати се уведомяват писмено за датата, часа на започване и мястото за провеждане на интервюто.
По време на интервюто кандидатите се оценяват по следните критерии:
– компетентност, свързана с познаване на организацията и съдържанието на обучението в началния етап на основната образователна степен (за кандидатите за длъжността „начален учител”);
– компетентност, свързана с познаване на организацията и съдържанието на обучението по съответния учебен предмет (съответните учебни предмети, когато минималната норма задължителна преподавателска работа се допълва с часове по други учебни предмети);
– компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативните актове в системата на народната просвета;
– комуникационна компетентност (умения да се отговаря конкретно, а не общо на въпросите; наличие на добър професионален изказ; умения за мотивиране и убеждаване).
Министърът на образованието и науката взема окончателно решение за заемане на свободните места за длъжността „учител”.
С одобрените кандидати министърът на образованието и науката сключва срочни трудови договори по реда и условията на Кодекса на труда.
Документите се подават в Министерството на образованието и науката в срок от 7 работни дни от датата на публикуване на обявата (гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А; Дирекция „Канцелария и административно обслужване”; тел. за контакти: 9217 428 – отдел „Училищна мрежа”).
Копията от представените документи трябва да са ясни и четливи. Копията на документите, удостоверяващи трудовия стаж, трябва да съдържат всички попълнени страници от тях и да бъдат оформени към датата на подаването им.

GoTop