Покана на Европейския център за съвременни езици в гр. Грац, 2014 г.

ПОКАНА на Европейския център за съвременни езици в гр. Грац, 2014 г.

ПОКАНА на Европейския център за съвременни езици в гр. Грац за участие на страните-членки на СЕ, в работата по проекти на Центъра от четвъртата средносрочна програма 2012-2015

26.03.2014 г. – 28.03.2014 г.

В рамките на проекта:
„ECML publications for plurilingual and intercultural education in use” (PIU) от четвъртата средносрочна програма на Центъра /2012-2015/

Място на провеждане: Европейски център за съвременни езици в гр. Грац
Краен срок за подаване на документи от кандидатите към МОМН: 10.02.2014
Начин на подаване на документите към МОН: електронно, на ел.поща: [email protected].
Работни езици: английски и немски

Информация за проекта може да бъде получена от уеб сайта: http://www.ecml.at/piu

Необходими документи:

 1. Кратка мотивация;
 2. Автобиографична справка / CV;
 3. Документи, удостоверяващи, че кандидатът притежава опита и компетенциите, необходими за включването му към проекта;
 4. Попълнен на един от работните езици формуляр за номинация

Профил на участниците:
Експерти по чуждоезиково обучение, преподаватели, обучаващи учители по чужди езици

Изискуеми компетенции:

 • Опит в преподаването на чужд език;
 • Интерес към въвеждане и използване в практиката на иновативни педагогически методи с оглед поощряването на интеркултурното и плурилигвалното обучение;
 • Желание да споделят и обменят свой опит с колеги от други европейски страни;
 • Трябва да говорят или разбират поне два чужди езика.

От участниците се очаква активно включване преди, по време и след приключването на работния семинар, като:

 • се запознаят подробно с материалите, които ще им бъдат предварително разпратени от ръководителите на проекта;
 • вземат участие в проучването “ECML project databank”
 • участват в разработването на реалистични сценарии за внедряването на продукти на Центъра, споделят опит и експертиза и свои проучвания
 • участват в последващите дейности (напр. попълване на въпросник, изпращане на доклад за организирани/проведени събития, с цел разпространение на резултатите и др.);
GoTop