Покана на Европейския център за съвременни езици в гр. Грац, април 2013 г.

Покана на Европейския център за съвременни езици в гр. Грац, 2013 г.

ПОКАНА на Европейския център за съвременни езици в гр. Грац за участие на страните-членки на СЕ, в работата по проекти на Центъра от четвъртата средносрочна програма 2012-2015

24.04.2013 г. – 26.04.2013 г.

В рамките на проекта: «Languages in corporate quality” (LINCQ) от четвъртата средносрочна програма на Центъра /2012-2015/

Място на провеждане: Европейски център за съвременни езици в гр. Грац, Австрия
Краен срок за подаване на документи от кандидатите към МОМН: 25.02.2012
Начин на подаване на документите към МОМН: по ел.поща: [email protected].
Работни езици: английски и френски

Информация за проекта може да бъде получена от уеб сайта: http://www.ecml.at/lincq

Проектът има за цел да събере информация за корпоративните нагласи и практики по отношение на провеждането на неформални езикови обучения (такива като peer learning, tutoring, portfolio approaches). В процеса на събиране на необходимата информация от участниците се очаква да направят серия интервюта с мениджъри на отдели за управление на човешките ресурси в различни компании и европейски страни.

Като резултат по проекта е заложено разработването на подходящи материали, които да подпомогнат компаниите в намирането на адекватни решения за техните нужди. В този смисъл ще бъде насърчавано използването на Европейското езиково портфолио, и особено неговата електронна версия, като подходящ инструмент за неформално езиково корпоративно обучение.

Необходими документи:

  1. Кратка мотивация;
  2. Автобиографична справка / CV;
  3. Документи, удостоверяващи, че кандидатът притежава опита и компетенциите, необходими за включването му към проекта на ЕЦСЕ.
  4. Попълнен на един от работните езици формуляр за номинация.

Профил на участниците:
Представители на бизнеса /среден бизнес или големи компании/.

Изискуем опит и компетенции:

  • да се занимават с управление на човешки ресурси /напр. набиране на кадри, провеждане на вътрешни корпоративни обучения и др./.
  • преподаватели по език, работещи в/към средни или големи компании.

Професионален опит:
Всички заинтересовани страни, които имат отношение към езиковото обучение и оценяване на езиковите компетентности, с предпочитание към бизнес сектора, но също
така и към лица и органи, които се занимават със сертифициарането на корпоративното качество.

Задачи за участниците по проекта:

  • Изготвяне на анализ на въздействието и стойността на неформалната/формалната оценка (използвайки напр. Европейското езиково портфолио и прилагайки Общата европейска езикова рамка (CEFR) в корпоративна среда);
  • От участниците се очаква обратна връзка с информация по отношение степента на интегриране на езикова експертиза в корпоративните системи за уверение на качеството.
GoTop