Покана на Европейския център за съвременни езици в гр. Грац, февруари 2013 г.

Покана на Европейския център за съвременни езици в гр. Грац, февруари 2013 г.

ПОКАНА на Европейския център за съвременни езици в гр. Грац за участие на страните-членки на СЕ, в работата по проекти на Центъра от четвъртата средносрочна програма 2012-2015

14.02.2013 г. – 15.02.2013 г.

В рамките на проекта: „Diversity in majority language learning” (MALEDIVE)” от четвъртата средносрочна програма на Центъра /2012-2015/

Място на провеждане: Европейски център за съвременни езици в гр. Грац
Краен срок за подаване на документи от кандидатите към МОМН: 30.11.2012
Начин на подаване на документите към МОМН: електронно, на ел.поща: [email protected].
Работни езици: английски и немски

Информация за проекта може да бъде получена от уеб сайта: http://www.ecml.at/MALEDIVE

Необходими документи:

 1. Кратка мотивация;
 2. Автобиографична справка / CV;
 3. Документи, удостоверяващи, че кандидатът притежава опита и компетенциите, необходими за включването му към проекта на ЕЦСЕ.
 4. Попълнен на един от работните езици формуляр за номинация

Профил на участниците:
Учители по български език, учители-ментори, учители и други експерти, които извършват квалификационни обучения на учители

Изискуем опит и компетенции:

 • Да притежават опит в преподаването в многоезчна среда;
 • Да притежават добри комуникативни умения на английски или немски език.

От участниците се очаква активно включване преди, по време и след приключването на работния семинар, като:

Преди семинара:

 • се запознаят подробно с учебните програми по български език за прогимназиален етап /13-16 г./, да представят в резюме пет основни цели на програмите и покажат 3-5 елемента, насърчаващи плурилингвизма. Резюметата трябва да се подготвят на английски или на немски език и да бъдат изпратени заедно с необходимите документи за кандидатстване, в МОМН;

По време на семинара:

 • Да представят резултатите от подготвените задачи, описани по-горе, в малки групи (на английски или немски език);
 • Да допринесат за разработването на материалите по проекта;
 • Да участват в обсъжданията на материалите и представената на място информация;

След семинара:

 • да популяризират проекта и да разпространят резултатите от работния семинар на национално или местно ниво или в професионалните си мрежи;
GoTop