Покана на Европейския център за съвременни езици в гр. Грац, март 2013 г.

Покана на Европейския център за съвременни езици в гр. Грац, март 2013 г.

ПОКАНА на Европейския център за съвременни езици в гр. Грац за участие на страните-членки на СЕ, в работата по проекти на Центъра отчетвъртата средносрочна програма 2012-2015

7.03.2013 г. – 08.03.2013 г.

В рамките на проекта: „Language descriptors for migrant and minority learners’ success in compulsory education” (Language descriptors)” от четвъртата средносрочна програма на Центъра /2012-2015/

Място на провеждане: Европейски център за съвременни езици в гр. Грац
Краен срок за подаване на документи от кандидатите към МОМН: 10.12.2012
Начин на подаване на документите към МОМН: електронно, на ел.поща: [email protected].
Работни езици: английски и френски

Информация за проекта може да бъде получена от уеб сайта: http://www.ecml.at/languagedescriptors

Необходими документи:

  1. Кратка мотивация;
  2. Автобиографична справка / CV;
  3. Документи, удостоверяващи, че кандидатът притежава опита и компетенциите, необходими за включването му към проекта на ЕЦСЕ.
  4. Попълнен на един от работните езици формуляр за номинация

Профил на участниците:
Учители, обучители/преподаватели, които подготвят бъдещи учители по математика и/ли гражданско образование и история.

Изискуем опит и компетенции:

  • Опит в обучението на ученици – деца на мигранти или на ученици от малцинствени групи, на възраст 11/12-15/16 години;
  • По възможност – интерес към чуждоезиковото обучение/преподаване

От участниците се очаква активно включване преди, по време и след приключването на работния семинар, като:

  • се запознаят подрозбно с материалите, които ще им бъдат предварително разпратени от членовете на екипа по проекта;
  • се включват активно по време на работния семинар;
  • предоставят обратна връзка по актуализираната версия на въпросника и ангажират колеги – учители за попълването на крайния му вариант;
  • се ангажират да рапространят резултатите от проекта и готовите продукти, също както и примерите за добри практики, научени по време на работния семинар.
GoTop