Работен семинар по проект „Collaborative Community Approach to Migrant Education”

Информация за работен семинар по проект „Collaborative Community Approach to Migrant Education”

25.06.2014 г. – 27.06.2014 г.

В рамките на проекта: „Collaborative Community Approach to Migrant Education” от четвъртата средносрочна програма на Центъра /2012-2015/

Място на провеждане: Европейски център за съвременни езици в гр. Грац

Краен срок за подаване на документи от кандидатите към МОН: 16.04.2014

Начин на подаване на документите към МОН: по ел.поща: [email protected].

Работни езици: английски и френски

Информация за проекта може да бъде получена от уеб сайта: http://www.ecml.at/community

Необходими документи:

 1. Кратка мотивация;
 2. Автобиографична справка / CV;
 3. Документи, удостоверяващи, че кандидатът притежава опита и компетенциите, необходими за включването му към проекта;
 4. Попълнен на един от работните езици формуляр за номинация

Профил на участниците:

 • Консултанти по езиково обучение
 • Учители, работещи в многоезична (формална и неформална) образователна среда (детски градини, основно и средно образование)
 • Представители на групи и асоциации, чиито интерес е в сферата многоезичното образование и обучение
 • Преподаватели, обучаващи учители, които работят в региони с преобладаващ процент на деца на мигранти.

Опит и изискуеми компетенции:
Познания или интерес към плурилингвална педагогика и развиване на ангажираността на родителите и общността с оглед подобряване обучението на децата-мигранти

От участниците се очаква:

 • Да изпълнят конкретни задачи преди, по време и след приключването на работния семинар;
 • Да разпространят материалите по проекта след работния семинар;
 • Да популяризират онлайн модул за обучение на учители и други ресурси за обучение в техните страни.
GoTop