Експерт „Анализ, мониторинг и прогнози“ по проект КПРПС

ОБЯВЛЕНИЕ
за свободна позиция за длъжност

„Експерт, програми и проекти“ – 1 бр. в Министерство на образованието и науката

съгласно Административен договор за предоставяне на БФП по ОП НОИР по процедура за предоставяне на БФП BG05M2OP001-2.010 „Квалификация на педагогическите специалисти“

„Експерт, програми и проекти“ с НКПД 24226004
(позиция по проекта – Експерт „Анализ, мониторинг и прогнози“)

1. Минимални и допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

 • Висше образование – минимум ОКС „бакалавър“;
 • Опит в изпълнение/управление на проекти – минимум 1 /една/ година опит в изпълнението на проекти и/или сходен тип дейности на тези, предвидени в процедурата „Квалификация на педагогическите специалисти“.

2. Необходими компетентности:

 • Компютърни умения – работа с MS Office, ел. поща, работа с информационни и други системи, и др., удостоверени със сертификати/удостоверения или отразени в Автобиографията;
 • Владеене на английски език на работно ниво, удостоверено със сертификат или друг официален документ – ще се счита за предимство.

3. Основни дейности по длъжностна характеристика:

 • Със своята експертиза и професионален опит експертът подпомага екипа за организация и управление на проекта на конкретния бенефициент – Министерство на образованието и науката, както и териториалните екипи по области/региони;
 • Експертът подпомага екипа на проекта в изпълнението на проектните дейности, включително териториалните екипи, чрез: изготвяне на писма, доклади, становища, анализи, документи, разработване на образци/формуляри, участия в комисии и/или работни групи, участия в организиране и провеждане на събития и мероприятия за популяризиране на проекта и в други относими към изпълнението на проекта задачи;
 • В рамките на своята експертиза, опит и компетентност експертът предлага на ръководителя на проекта конкретни мерки за подобряване на организацията на проектните дейности, събиране и обобщаване на информация за нуждите на проекта, осъществяване на контрол върху изпълняваните дейности и др.;
 • Експертът извършва мониторинг и осъществява контрол върху изпълнението на дейностите чрез проверки на място;
 • Извършва анализи и прогнози на база извършения мониторинг, попълнени анкетни карти и др. относно качеството на обученията и удовлетвореността на участниците;
 • В рамките на своята експертиза, опит и компетентност експертът участва в приемането на продукти/резултати от отчетеното изпълнение на проекта и в подготовката на искания за плащане – авансово, междинно/и и окончателно;

Подпомага Ръководителя и Заместник-ръководителя на проекта на всички етапи на изпълнение на дейностите по проекта.

4. Допълнителна информация:

С одобрения кандидат се сключва трудов договор на непълно работно време – 4 часа за определен срок, до приключване на изпълнението на проекта.

Възнаграждението на лицето се финансира изцяло от бюджета на проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Размерът на основното месечно възнаграждение за длъжността „Експерт „Анализ, мониторинг и прогнози“ на непълно работно време – 4 часа е 870.00 лв.

Подборът ще се извърши по документи, като с допуснатите кандидати ще се проведе и събеседване.

Необходими документи за кандидатстване:

 • заявление за участие в процедурата (свободен текст, с посочване на телефони, e-mail, адрес за кореспонденция);
 • професионална автобиография (по образец на УО на ОП НОИР);
 • копия от документи, доказващи придобита образователно-квалификационна степен;
 • копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.);
 • копие от други документи: за компютърни умения, владеене на чужд/и език/ци, допълнителна квалификация и/или правоспособност по преценка на кандидата;
 • уведомление за пречките за назначаване на лице в държавната администрация по трудово правоотношение, определени в чл. 107а от Кодекса на труда по образец.

Необходимите документи се подават лично или чрез пълномощник в Министерството на образованието и науката, Приемна, на адрес: бул. „Княз Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа. Краен срок за подаване на документи – 17.05.2019 г.

Телефон за контакт: 02/9217 559 – дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване“.

Място, на което ще се обявяват съобщения във връзка с обявената процедура: електронната страница на Министерството на образованието и науката.

Документи за кандидатстване:

Обявление

Уведомление за пречките за назначаване на лице в държавната администрация по трудово правоотношение предвидени в чл. 107а от КТ

Автобиография

Длъжностна характеристика на позицията

(публ. 10.05.2019 г.)

GoTop