Експерт „Обществени поръчки и финанси“ по проект КПРПС

ОБЯВЛЕНИЕ
за свободна позиция за длъжност

„Експерт, програми и проекти“ – 1 бр. в Министерство на образованието и науката

съгласно Административен договор за предоставяне на БФП по ОП НОИР по процедура за предоставяне на БФП BG05M2OP001-2.010 „Квалификация на педагогическите специалисти“

Експерт, програми и проекти“ с НКПД 24226004
(позиция по проекта – Експерт „Обществени поръчки и финанси“)

1. Минимални и допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

 • Висше образование – минимум ОКС „бакалавър“;
 • Опит в изпълнение/управление на проекти – минимум 1 /една/ година опит в изпълнението на проекти и/или сходен тип дейности на тези, предвидени в процедурата „Квалификация на педагогическите специалисти“.
 • Професионален опит, според експертизата на лицето за позиция – експерт „Обществени поръчки и финанси“ (доказва се с Автобиография – по образец на УО)

2. Необходими компетентности:

 • Компютърни умения – работа с MS Office, ел. поща, информационни и други системи, обслужващи дейността на министерството, и др.;
 • Владеене на английски език на работно ниво, удостоверено със сертификат или друг официален документ – ще се счита за предимство.

3. Основни дейности по длъжностна характеристика:

Основните задължения на Експерт „Обществени поръчки и финанси“ по проекта са, както следва:

 • Подпомага Ръководителя на проекта при планирането на всички плащания по проекта;
 • Със своята експертиза и професионален опит експертът подпомага екипа за организация и управление на проекта на конкретния бенефициент – Министерство на образованието и науката, както и териториалните екипи по области/региони;
 • Организира, осъществява, координира и консултира всички дейности, свързани с подготовката, провеждането и възлагането на обществени поръчки, свързани с изпълнението на проекта като:
  • Подготвя документации и договори за провеждане на процедури и възлагания на обществени поръчки по реда на ЗОП и ППЗОП;
  • Изготвя анализи и предложения за решаване на методически въпроси, свързани с провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки;
  • Изготвя и изпраща информация по реда на ЗОП и ППЗОП до Агенцията по обществени поръчки;
  • Изготвя и изпраща типовите формуляри до АОП за стартирането, провеждането и приключването на обществените поръчки;
  • Подготвя документи за освобождаването на гаранции за участие и изпълнение, както и на банкови такива;
  • Систематизиране на информация за изпълнението на договорите, сключени по реда на Закона за обществените поръчки.
 • Организира, координира и контролира дейностите по финансовото отчитане по проекта от страна на РУО на училищата, включени в проекта;
 • Изготвя справки и текущи отчети за разходваните средства по групи разходи;
 • Експертът подпомага екипа на проекта в изпълнението на проектните дейности, включително териториалните екипи, чрез: разработване на образци/формуляри, участия в провеждане на процедури по реда на ЗОП, участия в комисии и/или работни групи;
 • В рамките на своята експертиза, опит и компетентност експертът предлага на ръководителя на проекта конкретни мерки за подобряване на организацията на проектните дейности и участва в изготвянето на обосновани промени (преразпределения) в бюджета на проекта, при необходимост;
 • В рамките на своята експертиза, опит и компетентност експертът участва в приемането на продукти/резултати от отчетеното изпълнение на проекта и в подготовката на искания за плащане – авансово, междинно/и и окончателно;
 • Експертът извършва мониторинг на изпълнението чрез проверки на място;
 • За дейността си експертът се отчита текущо на ръководителя на проекта.

4. Допълнителна информация:

С одобрения кандидат се сключва трудов договор на непълно работно време – 4 часа за определен срок, до приключване на изпълнението на проекта.

Възнаграждението на лицето се финансира изцяло от бюджета на проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Размерът на основното месечно възнаграждение за длъжността „Експерт „Обществени поръчки и финанси“ на непълно работно време – 4 часа е 900.00 лв.

Подборът ще се извърши по документи, като с допуснатите кандидати ще се проведе и събеседване.

Необходими документи за кандидатстване:

 • заявление за участие в процедурата (свободен текст, с посочване на телефони, e-mail, адрес за кореспонденция);
 • професионална автобиография (по образец на УО на ОП НОИР);
 • копия от документи, доказващи придобита образователно-квалификационна степен;
 • копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.);
 • копие от други документи: за компютърни умения, владеене на чужд/и език/ци, допълнителна квалификация и/или правоспособност по преценка на кандидата;
 • уведомление за пречките за назначаване на лице в държавната администрация по трудово правоотношение, определени в чл. 107а от Кодекса на труда по образец.

Необходимите документи се подават лично или чрез пълномощник в Министерството на образованието и науката, Приемна, на адрес: бул. „Княз Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа. Краен срок за подаване на документи – 17.05.2019 г.

Телефон за контакт: 02/9217 559 – дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване“.

Място, на което ще се обявяват съобщения във връзка с обявената процедура: електронната страница на Министерството на образованието и науката.

Документи за кандидатстване:

Обявление

Уведомление за пречките за назначаване на лице в държавната администрация по трудово правоотношение предвидени в чл. 107а от КТ

Автобиография

Длъжностна характеристика на позицията

(публ. 10.05.2019 г.)

GoTop