Експерт „Обществени поръчки” по проект „Подкрепа за успех“

ОБЯВЛЕНИЕ
за свободна позиция за длъжност

„Експерт, програми и проекти“ – 1 бр. в Министерство на образованието и науката

съгласно Административен договор за предоставяне на БФП по ОП НОИР по процедура за предоставяне на БФП BG05M2OP001-2.011 „Подкрепа за успех“

„Експерт, програми и проекти“ с НКПД 24226004
(позиция по проекта – Експерт „Обществени поръчки”)

1. Минимални и допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

 • Висше образование – минимум ОКС „бакалавър“/ОКС „магистър“ за юрист
 • Опит в изпълнение/управление на проекти – минимум 1 /една/ година опит в изпълнението на проекти и/или сходен тип дейности на тези, предвидени в процедурата „Подкрепа за успех“.

2. Необходими компетентности:

 • Компютърни умения – работа с MS Office, ел. поща, работа с информационни и други системи, и др., удостоверени със сертификати/удостоверения или отразени в Автобиографията;
 • Владеене на английски език на работно ниво, удостоверено със сертификат или друг официален документ – ще се счита за предимство.

3. Основни дейности по длъжностна характеристика:

 • Със своята експертиза и професионален опит експертът подпомага екипа за организация и управление на проекта на конкретния бенефициент – Министерство на образованието и науката, както и териториалните екипи, чрез изготвяне на писма, доклади, становища, анализи, документи;
 • Участва в подготовката на необходимите тръжни документации за провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители за дейностите по проекта;
 • Участва в състава на оценителни комисии за разглеждане и оценка на подадени оферти в хода на провеждани обществени поръчки за избор на изпълнители за дейности по проекта;
 • Участва в изготвянето на договорите с избраните изпълнители, както и при приемане на работата по вече сключени договори;
 • В рамките на своята експертиза, опит и компетентност експертът предлага на ръководителя на проекта конкретни мерки за подобряване на организацията на проектните дейности;
 • Подпомага екипа за управление на проекта като предоставя становища и предлага решения свързани с контрола за законосъобразното изпълнение на всички дейности на проекта;
 • Подпомага ръководителя при извършване наблюдението и контрола за изпълнението на сключените договори;
 • Участва в извършването на проверки на място на изпълнителите по сключените договори, преди съответните плащания по тях;
 • В рамките на своята експертиза, опит и компетентност експертът участва в подготовката на искания за плащане – авансово, междинно/и и окончателно;
 • Представя за одобрение от Ръководителя на проекта отчетен доклад за извършените от него дейности през отчетния период.

Подпомага Ръководителя и Заместник-ръководителя на проекта на всички етапи на изпълнение на дейностите по проекта.

4. Допълнителна информация:

С одобрения кандидат се сключва трудов договор на непълно работно време – 4 часа за определен срок, до приключване на изпълнението на проекта.

Възнаграждението на лицето се финансира изцяло от бюджета на проект „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Размерът на основното месечно възнаграждение за длъжността „Експерт „Обществени поръчки“ на непълно работно време – 4 часа е 900.00 лв.

Подборът ще се извърши по документи, като с допуснатите кандидати ще се проведе и събеседване.

Необходими документи за кандидатстване:

 • заявление за участие в процедурата (свободен текст, с посочване на телефони, e-mail, адрес за кореспонденция);
 • професионална автобиография (по образец на УО на ОП НОИР);
 • копия от документи, доказващи придобита образователно-квалификационна степен;
 • копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.);
 • копие от други документи: за компютърни умения, владеене на чужд/и език/ци, допълнителна квалификация и/или правоспособност по преценка на кандидата;
 • уведомление за пречките за назначаване на лице в държавната администрация по трудово правоотношение, определени в чл. 107а от Кодекса на труда по образец.

Необходимите документи се подават лично или чрез пълномощник в Министерството на образованието и науката, Приемна, на адрес: бул. „Княз Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа. Краен срок за подаване на документи – 17.05.2019 г.

Телефон за контакт: 02/9217 559 – дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване“.

Място, на което ще се обявяват съобщения във връзка с обявената процедура: електронната страница на Министерството на образованието и науката.

Документи за кандидатстване:

Обявление

Уведомление за пречките за назначаване на лице в държавната администрация по трудово правоотношение предвидени в чл. 107а от КТ

Автобиография

Длъжностна характеристика на позицията

(публ. 10.05.2019 г.)

GoTop