Координатор „Дейност 7“ по проект „Подкрепа за успех“

ОБЯВЛЕНИЕ
за свободна позиция за длъжност

„Експерт, програми и проекти“ – 1 бр. в Министерство на образованието и науката

съгласно Административен договор за предоставяне на БФП по ОП НОИР по процедура за
предоставяне на БФП BG05M2OP001-2.011 „Подкрепа за успех“

„Експерт, програми и проекти“ с НКПД 24226004
(позиция по проекта – Координатор „Дейност 7“)

1. Минимални и допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

 • Висше образование – минимум ОКС „бакалавър“;
 • Опит в изпълнение/управление на проекти – минимум 1 /една/ година опит в изпълнението на проекти и/или сходен тип дейности на тези, предвидени в процедурата „Подкрепа за успех“;
 • Професионален опит, според експертизата на лицето за позиция Координатор „Дейност 7“ (доказва се с Автобиография – по образец на УО).

2. Необходими компетентности:

 • Компютърни умения – работа с MS Office, ел. поща, работа с информационни и други системи, и др., удостоверени със сертификати/удостоверения или отразени в Автобиографията.
 • Владеене на английски език на работно ниво, удостоверено със сертификат или друг официален документ – ще се счита за предимство.

3. Основни дейности по длъжностна характеристика:

Координаторът подпомага ръководителя на проекта и заместник-ръководителя, като осъществява координация с лица, организации и/или структури – участници в дейност 7 по проекта, с цел постигане целите на проекта и заложените в него индикатори;

Осъществява дейности по организация и координация на изпълнението на проектните дейности, в т.ч. мониторинг при реализиране на дейност 7 по проекта;

Координира изпълнението на проектните дейности съвместно с Експерт Дейност 7, като подпомага териториалните екипи при изпълнение на дейност 7 по проекта;

Организира и извършва мониторинг на изпълнението чрез проверки на място по дейност 7 по проекта;

Предлага мерки за подобряване на организацията на проектните дейности;

Събира и обобщава информация за изпълнението на проекта;

Подготвя доклади, становища, анализи и предложения, свързани с осъществения мониторинг, съвместно с Експерт Дейност 7, които представя на ръководителя на проекта;

Участва в приемането на продукти/резултати от отчетеното изпълнение на проекта и в подготовката на искания за плащане – авансово, междинно/и и окончателно.

4. Допълнителна информация:

С одобрения кандидат се сключва трудов договор на непълно работно време – 2 часа за определен срок, до приключване на изпълнението на проекта.

Възнаграждението на лицето се финансира изцяло от бюджета на проект „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Размерът на основното месечно възнаграждение за длъжността „Експерт, програми и проекти“ (позиция Координатор „Дейност 7“) на непълно работно време – 2 часа е 435,00 лв.

Подборът ще се извърши по документи, като с допуснатите кандидати ще се проведе и събеседване.

Необходими документи за кандидатстване:

 • заявление за участие в процедурата (свободен текст, с посочване на телефони, e-mail, адрес за кореспонденция);
 • професионална автобиография (по образец на УО на ОП НОИР);
 • копия от документи, доказващи придобита образователно-квалификационна степен;
 • копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.);
 • копие от други документи: за компютърни умения, владеене на чужд/и език/ци, допълнителна квалификация и/или правоспособност по преценка на кандидата;
 • уведомление за пречките за назначаване на лице в държавната администрация по трудово правоотношение, определени в чл. 107а от Кодекса на труда – по образец.

Необходимите документи се подават лично или чрез пълномощник в Министерството на образованието и науката, Приемна, на адрес: бул. „Княз Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа. Краен срок за подаване на документи – 21.05.2019 г.

Телефон за контакт: 02/9217 559 – дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване“.

Място, на което ще се обявяват съобщения във връзка с обявената процедура: електронната страница на Министерството на образованието и науката.

Документи за кандидатстване:

Обявление
Уведомление за пречките за назначаване на лице в държавната администрация по трудово правоотношение предвидени в чл. 107а от КТ
Автобиография
Длъжностна характеристика на позицията

(публ. 14.05.2019 г.)

GoTop