Процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет на Министерството на образованието и науката (публ. 19.11.2020 г.)

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за външни членове на одитния комитет на МОН (публ. 02.12.2020 г.)


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

(публ. 19.11.2020 г.)

На основание чл. 5 от Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор

ОБЯВЯВАМ ПРОЦЕДУРА

за подбор на двама външни членове на одитния комитет на Министерството на образованието и науката

1. Минимални и специфични изисквания към кандидатите за членове на одитния комитет:

  • да имат придобита минимална образователно-квалификационна степен „магистър“;
  • да имат минимален професионален опит – най-малко 5 години стаж в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит;
  • да не участват в друг одитен комитет, включително в организация по чл. 18, ал. 4 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

2. Начин на провеждане на подбора:

  • преглед на представените от кандидатите необходими документи;
  • интервю с допуснатите по документи кандидати.

3. Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление за участие в процедурата /Приложение № 1 към чл. 6 от Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор/;
  • Копие от документи за завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен „магистър“;
  • Копие от документи, удостоверяващи наличието на професионален опит на кандидата: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
  • Други документи, удостоверяващи допълнителна квалификация и придобити сертификати в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит – по преценка на кандидата.

4. Място и срок за подаване на документи:

Краен срок за подаване на документи – 30.11.2020 г., включително.

Документите следва да бъдат представени лично в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Министерството на образованието и науката, Приемна, бул. „Княз Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа.

Телефони за контакт: 02/9217 559.

5. Общодостъпно място, на което ще се обяви протокола с допуснатите и недопуснатите кандидати, както и други съобщения във връзка с подбора – електронната страница на Министерството на образованието и науката: www.mon.bg и на информационното табло в административната сграда на Министерството на образованието и науката на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков“ 2А.

GoTop