Изтекли конкурси през 2018


КОНКУРС за преподаватели по български език и литература за академичната 2018-2019 година в Тиендзински университет за чужди езици, Китайска народна република и в Кьолнския университет, Федерална република Германия

Резултати от конкурса за преподаватели по български език и литература в чуждестранните висши училища за академичната 2018-2019 година, проведен на 20 ноември 2018 година

Повече информация

Кандидатите подават документите си в деловодството на партерен етаж, стая № 1 в Министерството на образованието и науката – София 1000, бул. “Княз Дондуков” № 2А, всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа или могат да ги изпратят по пощата на горепосочения адрес не по-късно от обявения краен срок (важи датата на пощенското клеймо).

Краен срок за подаване на документите: 12 ноември (понеделник) 2018 г. Документи с пощенско клеймо 12 ноември, но получени след 14 ноември 2018 година, няма да бъдат разглеждани.


Конкурси за отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина за учебната 2018-2019 година

ІІ. ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ И ДОКТОРАНТИ

Документите се подготвят на български език и се подават в деловодството на МОН, бул. “Княз Дондуков” 2А, до 27.07.2018 г. включително.


Конкурс за преподаватели по български език и литература за академичната 2018-2019 година в чуждестранни университети

Повече информация

Документите се представят в срок до 29 юни (петък) 2018 г. в деловодството на Министерството на образованието и науката


Министерството на образованието и науката обявява конкурс за стипендии за обучение и специализация на български граждани в китайски държавни висши училища, считано от учебната 2018-2019 година

Повече информация

Документите се подготвят на български език и се подават в деловодството на МОН, бул. „Княз Дондуков“ № 2А до 19 март 2018 г.


Министерството на образованието и науката обявява конкурс за стипендии за обучение и специализация на български граждани в китайски държавни висши училища, считано от учебната 2018-2019 година

Повече информация

Документите се подготвят на български език и се подават в деловодството на МОН, бул. „Княз Дондуков“ № 2А до 19 март 2018 г.


Информация за стипендии за студентски програми, специализации, научни изследвания и летни езикови курсове за български граждани в Република Хърватия през академичната 2018-2019 година

Повече информация

Конкурсът е отворен до 16 март 2018 г.


Министерството на образованието и науката обявява конкурси за отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина за учебната 2018-2019 година

Срок за кандидатстване съгласно обявата


Награда на фондацията „Герда Хенгел“ за изключителни изследвания в областта на историческите хуманитарни науки

Повече информация

Наградата е на стойност 100 000 евро. Кандидатите следва да бъдат номинирани до 19 януари 2018 г. чрез онлайн формуляр на адрес: https://gerda-henkel-stiftung.de/prize2018/form.


Центърът за развитие на човешките ресурси отправя покана за набиране на външни оценители на проектни предложения по Програма „Еразъм+” за периода 2018-2020 година

Краен срок за подаване на документите за кандидатстване – 04 януари 2018 г.

GoTop