Архив наредби 2023-1994

Наредби 2023

НАРЕДБА № РД-06-10 от 24 август 2023 г. за определяне на изискванията към квалификацията на лицата по чл. 14, ал. 1, т. 4 – 7 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, с които трябва да разполагат стратегическите обекти по § 1, т. 43 от допълнителните разпоредби на закона (публ. 10.10.2023 г.)

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2015 г. за общообразователната подготовка (ДВ, бр. 95 от 2015 г.) (публ. 01.09.2023 г.)

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план (ДВ, бр. 94 от 2015 г.) (публ. 25.08.2023 г.)

НАРЕДБА № 1 от 13 януари 2023 г. за регистъра на всички действащи, прекъснали и завършили студенти и докторанти по степени на обучение и по професионални направления (публ. 26.01.2023 г.)

Наредби 2022

НАРЕДБА № 20 от 25 октомври 2022 г. за Регистъра на издадените удостоверения за целите на издаване на виза за дългосрочно пребиваване (виза вид „D“) на граждани на трети страни, приети за обучение в български висши училища и научни организации (публ. 01.11.2022 г.)

Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „Юрист“ (публ. 16.09.2022 г.)

Наредби 2021

НАРЕДБА за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места
(обн. ДВ. бр.20 от 9.03.2021 г.) (публ. 17.03.2021 г.)

НАРЕДБА за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища
В сила от 01.09.2021 г. Приета с ПМС № 78 от 05.03.2021 г.
(обн. ДВ. бр.21 от 12 март 2021 г.) (публ. 16.03.2021 г.)

Наредба № 6 от 11 февруари 2021 г. за условията и реда за провеждане на следдипломно обучение в областта на ветеринарната медицина
(oбн. ДВ. бр.15 от 19.02.2021 г., в сила от 19.02.2021 г.) (публ. 22.02.2021 г.)

Наредба за условията и реда за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател
(обн. ДВ. бр.7 от 26 януари 2021 г.) (публ. 02.02.2021 г.)

Наредби 2020

НАРЕДБА № 23 от 27.08.2020 г. за начина за определяне на размера на възнагражденията на ректорите на държавните висши училища по договорите за управление, сключени с министъра на образованието и науката (oбн., ДВ, бр. 78 от 4.09.2020 г., в сила от 4.09.2020 г.) (публ. 04.09.2020 г.)

НАРЕДБА № 1 от 19.02.2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация
(обн. – ДВ, бр. 18 от 28.02.2020 г.,…, изм. и доп. ДВ. бр.102 от 23.12.2022 г.) (публ. 09.01.2023 г.)

Наредби 2019

НАРЕДБА № 24 от 05.11.2019 г. за условията и реда за организиране и провеждане на тренировъчна и състезателна дейност на децата и учениците извън учебния план (обн. – ДВ, бр. 90 от 15.11.2019 г., в сила от 15.11.2019 г.) (публ. 19.11.2019, акт. 05.08.2022 г.)

Наредба за отменяне на Наредба № 2 от 1997 г. за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм (обн. – ДВ, бр. 86 от 01.11.2019 г.) (публ. 05.11.2019)

Наредба № 8121з-194 от 21 февруари 2019 г. за определяне на реда за взаимодействие по обмен на информация, анализиране на пътнотранспортните произшествия с участие на деца и набелязване на мерки за тяхното ограничаване и намаляване на последствията

Наредби 2018

НАРЕДБА № 2 от 22.06.2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години
(обн. – ДВ, бр. 57 от 10.07.2018 г., в сила от 10.07.2018 г.; изм. и доп., бр. 77 от 01.10.2019 г.) (публ. 01.10.2019)

Наредби 2017

Наредба за отменяне
на Наредба № 16 от 2016 г. за управлението на качеството в институциите (ДВ, бр. 100 от 2016 г.),
на Наредба № 7 от 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена (ДВ, бр. 4 от 2001 г.)
и на Наредба № 1 от 2009 г. за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания (ДВ, бр. 11 от 2009 г.) (обн. ДВ. бр.100 от 15 декември 2017 г.)

НАРЕДБА за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование (обн., ДВ, бр. 81 от 10.10.2017 г., … изм. и доп. ДВ. бр.60 от 14 юли 2023 г.) (актуализирана 05.02.2024 г.)
Приета с ПМС № 219 от 5.10.2017 г.

НАРЕДБА № 5 от 15.09.2017 г. за регистъра на професионалните колежи (обн., ДВ, бр. 78 от 29.09.2017 г.)

НАРЕДБА № 4 от 20 април 2017 г. за нормиране и заплащане на труда

(обн. ДВ. бр.34 от 28 април 2017 г., изм. и доп…, ) (публ. 2017 г., акт. 08.09.2023 г.)
Наредбата отменя Наредба № 1 от 2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета (ДВ, бр. 4 от 2010 г.) и Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета (ДВ, бр. 27 от 2008 г.).

НАРЕДБА № 3 от 6 април 2017 г. за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила (Обн. – ДВ, бр. 32 от 21.04.2017 г., в сила от 21.04.2017 г. ) Отменя Наредба № 3 от 2000 г. за реда за приемане на бежанци в държавните и общинските училища на Република България (ДВ, бр. 74 от 2000 г.)

НАРЕДБА за условията и реда за издаване на европейска професионална карта (публ. 17.09.2021 г.)

НАРЕДБА № 2 от 24.01.2017 г. за регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование (Обн. – ДВ, бр. 12 от 03.02.2017 г.)

НАРЕДБА № 1 от 16.01.2017 г. за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование
(Обн. – ДВ, бр. 10 от 27.01.2017 г., в сила от 01.01.2017 г.; изм., бр. 29 от 07.04.2017 г., в сила от 01.01.2017 г.; изм. и доп., бр. 36 от 27.04.2018 г., в сила от 01.01.2018 г) Отменя Наредба № 1 от 2014 г. за условията и реда за възстановяване на част от транспортните разходи на педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена (обн., ДВ, бр. 46 от 2014 г.; изм., бр. 13 от 2015 г.)

Наредби за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалности

НАРЕДБИ за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалности

Наредби 2016

Х НАРЕДБА № 15 от 08.12.2016 г. за инспектирането на детските градини и училищата (Обн. – ДВ, бр. 100 от 16.12.2016 г.)

НАРЕДБА № 14 от 16.11.2016 г. за представителното облекло на лицата от институциите в системата на предучилищното и училищното образование (обн., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г., в сила от 1.01.2017) отменя Наредба № 1 от 2012 г. за представителното облекло на лицата от педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена (ДВ, бр. 33 от 2012 г.)

НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“ (Обн. – ДВ, бр. 89 от 11.11.2016 г., в сила от учебната 2017/2018 година; …; изм. и доп. ДВ. бр.10 от 05.02.2021 г.) (акт. 05.02.2021 г.)

НАРЕДБА за приобщаващото образование (Обн. – ДВ, бр. 89 от 11.11.2016 г.) Отменя се с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 232 на МС от 20.10.2017 г. за приемане на Наредба за приобщаващото образование

НАРЕДБА за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност (Обн. – ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.01.2017 г.)

  • ­

НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование
(Обн. – ДВ, бр. 80 от 11.10.2016 г., в сила от 11.10.2016 г.; изм. и доп., бр. 80 от 28.09.2018 г., в сила от 28.09.2018 г.) (актуализирана 08.09.2023 г.)

Наредба № 9 от 19 август 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование
(обн. ДВ. бр.68 от 30.08.2016 г., в сила от 30.08.2016 г.; …, изм. и доп. ДВ. бр.87 от 9.10.2020 г.) (акт. 12.10.2020 г.)

Тази наредба отменя Наредба № 7 от 2001 г. за откриване, преобразуване, промени и закриване на частни детски градини и училища (обн., ДВ, бр. 64 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 82 от 2007 г. и бр. 42 от 2015 г.).

НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование
(обн., ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 г., в сила от 23.08.2016 г., …, , изм. и доп. ДВ. бр.102 от 8 декември 2023 г.) (публ. 2016 г., акт. 12.12.2023 г.)

Наредба № 7 от 11 август 2016 г. за профилираната подготовка (актуализирана 25.012023 г.)
(обн. ДВ. бр.67 от 26.08.2016 г., …, изм. ДВ. бр.80 от 24.09.2021 г.)

НАРЕДБА № 6 от 11 август 2016 г. за усвояването на българския книжовен език
(обн. – ДВ, бр. 67 от 26.08.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.) Тази наредба влиза в сила от 1 септември 2016 г. и отменя Наредба № 2 от 2009 г. за усвояването на българския книжовeн език (ДВ, бр. 41 от 2009 г.)

НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование (акт. 15.02.2022 г.)
(Обн., ДВ, бр. 46 от 17.06.2016 г., в сила от 1.08.2016 г., …, )

Тази наредба влиза в сила от 1 август 2016 г. и отменя Наредба № 4 от 2000 г. за предучилищно възпитание и подготовка (обн., ДВ, бр. 80 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 70 от 2005 г.)

Наредби 2015 г.

НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка
(обн. ДВ. бр.95 от 8.12.2015 г.,в сила от 08.12.2015 г.;…. изм. и доп. ДВ. бр.79 от 8.09.2020 г.) (акт. 27.09.2023 г.)

Тази наредба се издава на основание чл. 22, ал. 3 във връзка с чл. 22, ал. 2, т. 4 от ЗПУО и отменя Наредба № 2 от 2000 г. за учебното съдържание.

Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план (обн. ДВ. бр.94 от 4.12.2015 г., …изм. и доп. ДВ. бр.69 от 26.08.2022 г.) (акт. 25.08.2023 г.)

Наредбата се издава на основание чл. 22, ал. 3 във връзка с чл. 22, ал. 2, т. 4 от ЗПУО и отменя Наредба № 6 от 2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование.

НАРЕДБА № 3 от 27.11.2015 г. за условията и реда за планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност (Обн. – ДВ, бр. 94 от 04.12.2015 г., в сила от 04.12.2015 г.) Наредбата се издава на основание чл. 91а, ал. 2 от ЗВО и отменя Наредба № 9 от 2003 г. за условията и реда за планиране, разпределение и разходване на средствата, отпускани целево от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност (ДВ, бр. 73 от 2003 г.)

НАРЕДБА № 1 от 08.09.2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуална система на обучение)
(Загл. изм. – ДВ, бр. 40 от 2018 г., в сила от 15.05.2018 г.) (Обн. – ДВ, бр. 70 от 11.09.2015 г., в сила от 11.09.2015 г.; изм. и доп., бр. 40 от 15.05.2018 г., в сила от 15.05.2018 г.)

НАРЕДБИ за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалности

Наредби 2014 г.

Наредби 2011 г.

НАРЕДБА за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава членка (обн. – ДВ, бр. 28 от 05.04.2011 г.; … изм. и доп. ДВ. бр.56 от 30 юни 2023 г.) Приета с ПМС № 74 от 28.03.2011 г. (акт. 04.07.2023 г.)

Наредби 2008 г.

Наредби 2005 г.

Наредби 2004 г.

НАРЕДБА за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища (посл. акт. 12.12.2022 г.)

Наредби 2003 г.

НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби
(обн. – ДВ, бр. 111 от 22.12.2003 г.; в сила от 01.01.2004 г.; … изм., бр. 30 от 31.03.2020 г., в сила от 31.03.2020 г.) (посл. акт. 09.01.2023 г.) Приета с ПМС № 298 от 17.12.2003 г.

Наредби 2002 г.

Наредби 2000 г.

НАРЕДБА за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България
(обн. – ДВ, бр. 40 от 16.05.2000 г.; …; изм. и доп. ДВ. бр.49 от 30.06.2022 г.) (акт. 14.12.2022 г.)

НАРЕДБА за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища (акт. 01.06.2023 г.)
(обн. – ДВ, бр. 69 от 22.08.2000 г.; …; ) Приета с ПМС № 168 от 14.08.2000 г.

Наредби 1999 г.

НАРЕДБА № 5 от 03.09. 1999 г. за реда за установяване владеенето на български език при придобиване на българско гражданство по натурализация

Наредби 1994 г.

НАРЕДБА № 7 от 19.09.1994 г. за единните държавни изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите и полувисшите училища

GoTop