Постановления от 2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 349 на МС от 19.12.2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2019 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието (обн. – ДВ, бр. 101 от 27.12.2019 г., в сила от 18.12.2019 г.) (публикувано 02.01.2020 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 343 на МС от 18.12.2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2019 г. за компенсиране на безплатния транспорт на деца и ученици по чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование
(обн. – ДВ, бр. 100 от 20.12.2019 г., в сила от 20.12.2019 г.) (публикувано 30.12.2019 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 342 на МС от 18.12.2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2019 г.
(Обн. – ДВ, бр. 100 от 20.12.2019 г., в сила от 18.12.2019 г.) (публикувано 30.12.2019 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 322 на МС от 12.12.2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2019 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, одобрена с Решение № 172 на Министерския съвет от 2019 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието (обн. – ДВ, бр. 99 от 17.12.2019 г., в сила от 11.12.2019 г.) (публикувано 30.12.2019 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 306 на МС от 05.12.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г. (обн. – ДВ, бр. 97 от 10.12.2019 г., в сила от 10.12.2019 г.) (публ. 31.12.2019 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 303 на МС от 29.11.2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2019 г. за финансово осигуряване на дейности по националните програми „Осигуряване на съвременна образователна среда“ и „Иновации в действие“, одобрени с Решение № 172 на Министерския съвет от 2019 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието (oбн. – ДВ, бр. 96 от 06.12.2019 г., в сила от 06.12.2019 г. ) (публикувано 02.01.2020 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 301 на МС от 28.11.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2019 г., приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2019 г. (ДВ, бр. 36 от 2019 г.) (oбн. – ДВ, бр. 95 от 03.12.2019 г., в сила от 03.12.2019 г.; изм., бр. 101 от 27.12.2019 г., в сила от 18.12.2019 г.) (публикувано 02.01.2020 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 293 на МС от 21.11.2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2019 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, одобрена с Решение № 172 на Министерския съвет от 2019 г. за одобряване на НП за развитие на образованието (публ. 27.11.2019 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 281 на МС от 07.11.2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2019 г. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на общинските детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и центрове за специална образователна подкрепа
(обн. – ДВ, бр. 89 от 12.11.2019 г., в сила от 12.11.2019 г.) (публ. 13.11.2019 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 272 на МС от 25.10.2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2019 г. за финансово осигуряване на дейности по националните програми „Заедно в грижата за ученика“, „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ и „Иновации в действие“, одобрени с Решение № 172 на Министерския съвет от 2019 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието (обн. – ДВ, бр. 85 от 29.10.2019 г., в сила от 29.10.2019 г.) (публ. 29.10.2019 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 271 на МС от 24.10.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г. (публ. 29.09.2019 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 266 на МС от 22.10.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт (обн. – ДВ, бр. 84 от 25.10.2019 г., в сила от 25.10.2019 г.) (публ. 11.11.2019 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 247 на МС от 04.10.2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2019 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието
(обн. – ДВ, бр. 80 от 11.10.2019 г., в сила от 11.10.2019 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 228 на МС от 13.09.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2019 г., приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2019 г.
(обн. – ДВ, бр. 73 от 17.09.2019 г., в сила от 17.09.2019 г.) (публ. 19.09.2019 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 222 на МС от 05.09.2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2019 г. за финансово осигуряване на дейности по националните програми „Осигуряване на съвременна образователна среда“ и „Без свободен час“, одобрени с Решение № 172 на Министерския съвет от 2019 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието (публ. 16.09.2019 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 208 на МС от 27.08.2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2019 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, одобрена с Решение № 172 на МС от 2019 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието (обн. – ДВ, бр. 69 от 30.08.2019 г., в сила от 30.08.2019 г.) Публикувано на сайта на 02.09.2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 205 от 15 август 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт (обн. – ДВ, бр. 67 от 23.08.2019 г., в сила от 23.08.2019 г.) Публикувано на сайта на 02.09.2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 199 на МС от 09.08.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2019 г., приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2019 г. (ДВ, бр. 36 от 2019 г.) Публикувано на сайта на 02.09.2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 179 на МС от 24.08.2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, одобрена с Решение № 271 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието (Обн. – ДВ, бр. 72 от 31.08.2018 г., в сила 31.08.2018 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 110 на МС от 09.05.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г. (oбн. – ДВ, бр. 39 от 14.05.2019 г., в сила от 14.05.2019 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 105 на МС от 02.05.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за държавните висши училища и научни организации за 2019 г. (обн. – ДВ, бр. 37 от 07.05.2019 г., в сила от 07.05.2019 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 103 на МС от 02.05.2019 г. за одобряване на допълнителен трансфер за Университета за национално и световно стопанство – София, за 2019 г. (oбн. – ДВ, бр. 37 от 07.05.2019 г., в сила от 07.05.2019 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 102 на МС от 02.05.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г. (oбн. – ДВ, бр. 37 от 07.05.2019 г., в сила от 07.05.2019 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 69 на МС от 04.04.2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование за 2019 г.
(обн. – ДВ, бр. 29 от 08.04.2019 г., в сила от 08.04.2019 г.)

GoTop