Постановления от 2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г.

Постановление № 370 от 17 декември 2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието
(обн. ДВ. бр.108 от 22 декември 2020 г.) (публ. 04.01.2021 г.)

Постановление № 345 от 9 декември 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020 г., приета с Постановление № 50 на Министерския съвет от 2020 г. (обн. ДВ. бр.106 от 15 декември 2020 г.) (публ. 31.12.2020 г.)

Постановление № 346 от 9 декември 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за осигуряване на ефективни противоепидемични мерки за превенция и ограничаване разпространението на COVID-19 в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа за сметка на икономии на разходи и/или трансфери по бюджетите на други първостепенни разпоредители с бюджет по държавния бюджет за 2020 г. (обн. ДВ. бр.106 от 15 декември 2020 г.) (публ. 31.12.2020 г.)

Постановление № 351 от 10 декември 2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г. за допълнително финансиране за новите защитени детски градини и защитени училища, одобрени с Решение № 857 на Министерския съвет от 26 ноември 2020 г. за приемане на списък със защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната 2020/2021 година, и за финансиране на обхванатите в задължителното предучилищно образование деца, навършили 4-годишна възраст (обн. ДВ. бр.106 от 15 декември 2020 г.) (публ. 31.12.2020 г.)

Постановление № 353 от 10 декември 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г. (обн. ДВ. бр.106 от 15 декември 2020 г.) (публ. 31.12.2020 г.)

Постановление № 357 от 10 декември 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г. (обн. ДВ. бр.106 от 15 декември 2020 г.) (публ. 31.12.2020 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 334 от 3 декември 2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието (публ. 10.12.2020 г.)

Постановление № 327 от 26 ноември 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, одобрена с Решение № 285 на МС от 2020 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието (обн. ДВ. бр.102 от 1 декември 2020 г.) (публ. 01.12.2020 г.)

Постановление № 319 от 23 ноември 2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на общинските детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и центрове за специална образователна подкрепа(обн. ДВ. бр.101 от 27 ноември 2020 г.) (публ. 01.12.2020 г.)

Постановление № 314 от 20 ноември 2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г. за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, и за финансиране на обхванатите в задължителното предучилищно образование деца, навършили 4-годишна възраст (обн. ДВ. бр.100 от 24.11.2020 г.) (публ. 04.12.2020 г.)

Постановление № 300 от 5 ноември 2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г. за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование
(обн. ДВ. бр.96 от 10 ноември 2020 г., в сила от 10.11.2020 г.)

Постановление № 299 от 5 ноември 2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г. за финансово осигуряване на дейности по Национални програми за развитие на образованието
(обн. ДВ. бр.96 от 10 ноември 2020 г., в сила от 10.11.2020 г.)

Постановление № 295 от 29 октомври 2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г. за изплащане на стипендии
(обн. ДВ. бр.94 от 3 ноември 2020 г.) (публ.05.01.2021 г.)

Постановление № 290 от 23 октомври 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, одобрена с Решение № 285 на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието
(обн. ДВ. бр.92 от 27 октомври 2020 г.) (публ.05.01.2021 г.)

Постановление № 283 от 15 октомври 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за закупуване на преносими компютри за нуждите на училищата (обн. ДВ. бр.90 от 20 октомври 2020 г.) (публ. 27.10.2020 г.)

Постановление № 275 от 8 октомври 2020 г. за изменение и допълнение на Постановление № 219 на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г. (ДВ, бр. 74 от 2020 г.) (публ. 15.10.2020 г.)


Постановление № 271 от 30 септември 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020 г., приета с Постановление № 50 на Министерския съвет от 2020 г. (ДВ, бр. 30 от 2020 г.)
(обн. ДВ. бр.86 от 6 октомври 2020 г., в сила от 06.10.2020 г.) (публ. 08.10.2020 г.)

Постановление № 268 от 25 септември 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.
(oбн. ДВ. бр.85 от 2 октомври 2020 г., в сила от 02.10.2020 г.) (публ. 08.10.2020 г.)

Постановление № 261 от 17 септември 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.
(oбн. ДВ. бр.83 от 25 септември 2020 г.) (публ. 29.09.2020 г.)

Постановление № 253 от 10 септември 2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието
(обн. ДВ. бр. 81 от 15 септември 2020 г., в сила от 15.09.2020 г.) (публ. 16.09.2020 г.)

Постановление № 253 от 10 септември 2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието
(обн. ДВ. бр. 81 от 15 септември 2020 г., в сила от 15.09.2020 г.) (публ. 16.09.2020 г.)

Постановление № 244 от 3 септември 2020 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.
(обн. ДВ. бр.79 от 8 септември 2020 г., в сила от 08.09.2020 г.) (публ. 14.09.2020 г.)

Постановление № 242 от 3 септември 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020 г., приета с Постановление № 50 на Министерския съвет от 2020 г. (ДВ, бр. 30 от 2020 г.)
(обн. ДВ. бр.79 от 8 септември 2020 г., в сила от 08.09.2020 г.) (публ. 14.09.2020 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 233 на МС от 27.08.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“,
одобрена с Решение № 285 на Министерския съвет от 2020 г. (Oбн., ДВ, бр. 77 от 1.09.2020 г., в сила от 1.09.2020 г.) (публ. 04.09.2020 г.)

Постановление № 223 от 20 август 2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г. за финансово осигуряване на дейности по Национални програми за развитие на образованието
(обн. ДВ. бр.75 от 25 август 2020г., изм. ДВ. бр.81 от 15.09.2020 г.)

Постановление № 219 от 17 август 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.
(обн. ДВ. бр.74 от 21 август 2020 г.) (публ. 29.09.2020 г.)

Постановление № 149 от 3 юли 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.
(обн. ДВ. бр.60 от 7 юли 2020 г.) (публ. 29.09.2020 г.)

Постановление № 148 от 3 юли 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.
(обн. ДВ. бр.60 от 7 юли 2020 г.) (публ. 29.09.2020 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 103 на МС от 21.05.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за допълнителни стипендии на докторантите от държавните висши училища и научни организации за 2020 г.
(обн., ДВ, бр. 48 от 26.05.2020 г., в сила от 26.05.2020 г.) (публ. 28.05.2020 г.)

Постановление № 103 от 21 май 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за допълнителни стипендии на докторантите от държавните висши училища и научни организации за 2020 г.
(обн. ДВ. бр.48 от 26 май 2020 г.)

Постановление № 95 от 21 май 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.
(обн. ДВ. бр.48 от 26 май 2020 г.)

Постановление № 89 от 8 май 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.

Постановление № 84 от 30 април 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020 г., приета с Постановление № 50 на Министерския съвет от 2020 г.

Постановление № 83 от 30 април 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Mинистерството на образованието и науката за 2020 г.

GoTop