Постановления от 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г.

Постановление № 452 от 22 декември 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието (публ. 05.01.2022 г.)

Постановление № 449 от 22 декември 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г. (публ. 05.01.2022 г.)

Постановление № 443 от 16 декември 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието (публ. 22.12.2021 г.)

Постановление № 442 от 16 декември 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. за допълнително финансиране за защитените детски градини и защитените училища, одобрени с Решение № 832 на Министерския съвет от 2021 г. за приемане на списък със защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната 2021 – 2022 година, и за финансиране на обхванатите в задължителното предучилищно образование деца, навършили 4-годишна възраст (публ. 22.12.2021 г.)

Постановление № 441 от 16 декември 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г. (публ. 22.12.2021 г.)

Постановление № 440 от 16 декември 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Отново заедно“, одобрена с Решение № 453 на Министерския съвет от 2021 г., изменено и допълнено с Решение № 679 на Министерския съвет от 2021 г. (публ. 22.12.2021 г.)

Постановление № 439 от 16 декември 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, одобрена с Решение № 188 на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието (публ. 22.12.2021 г.)

Постановление № 438 от 16 декември 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 г. (публ. 22.12.2021 г.)

Постановление № 428 от 9 декември 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието (публ. 13.12.2021 г.)

Постановление № 425 от 9 декември 2021 г. за одобряване допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г. (публ. 13.12.2021 г.)

Постановление № 424 от 9 декември 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища, приета с Постановление № 138 на Министерския съвет от 2021 г. (публ. 13.12.2021 г.)

Постановление № 423 от 9 декември 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода 15 септември – 31 октомври 2021 г. за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места (публ. 13.12.2021 г.)

Постановление № 418 от 2 декември 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието (публ. 05.01.2022 г.)

Постановление № 412 от 1 декември 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 г. (публ. 05.01.2022 г.)

Постановление № 411 от 1 декември 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. за компенсиране на безплатния транспорт на деца и ученици по чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование (публ. 05.01.2022 г.)

Постановление № 410 от 1 декември 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. за допълнително финансиране на общинските училища за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда (публ. 05.01.2022 г.)

Постановление № 409 от 1 декември 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието (публ. 05.01.2022 г.)

Постановление № 395 от 24 ноември 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г. (публ. 05.01.2022 г.)

Постановление № 388 ОТ 17 ноември 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. за компенсиране на извършените от родителите разходи за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места (публ. 24.11.2021 г.)

Постановление № 381 от 11 ноември 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование и за финансиране на обхванатите в задължителното предучилищно образование деца, навършили 4-годишна възраст (публ. 24.11.2021 г.)

Постановление № 380 от 11 ноември 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на общинските детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и центрове за специална образователна подкрепа (публ. 24.11.2021 г.)

Постановление № 378 от 10 ноември 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Отново заедно“, одобрена с Решение № 453 на Министерския съвет от 2021 г. (публ. 24.11.2021 г.)

Постановление № 371 от 4 ноември 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за осигуряване на ефективни противоепидемични мерки за превенция и ограничаване разпространението на COVID-19 (публ. 11.11.2021 г.)

Постановление № 370 от 4 ноември 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Министерството на образованието и науката за подпомагане бюджетите на държавните висши училища за 2021 г. (публ. 11.11.2021 г.)

Постановление № 371 от 4 ноември 2021 година за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за осигуряване на ефективни противоепидемични мерки за превенция и ограничаване разпространението на COVID-19 (препис) (публ. 19.10.2021 г.)

Постановление № 348 от 20 октомври 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието (публ. 08.11.2021 г.)

Постановление № 344 от 20 октомври 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, одобрена с решение № 188 на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието (публ. 05.01.2022 г.)

Постановление № 337 от 15 октомври 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 г.
(обн. ДВ. бр.87 от 19 октомври 2021 г.) (публ. 19.10.2021 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 329 от 14 октомври 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, одобрена с Решение № 188 на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието (обн. ДВ. бр.87 от 19 октомври 2021 г.) (публ. 19.10.2021 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 340 от 15 октомври 2021 г. за изменение на Постановление № 64 на Министерския съвет от 2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления и на Списък на защитените специалности;
(ДВ, бр. 26 от 2016 г.) (обн. ДВ. бр.87 от 19 октомври 2021 г.) (публ. 19.10.2021 г.)

Постановление № 321 от 7 октомври 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г. (публ. 08.11.2021 г.)

Постановление № 320 от 7 октомври 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища, приета с Постановление № 138 на Министерския съвет от 2021 г. (ДВ, бр. 31 от 2021 г.) (публ. 08.11.2021 г.)

Решение № 691 от 29.09.2021 г. на Министерския съвет за изменение и допълнение на Решение № 437 на Министерския съвет от 2021 г. за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и научните организации на Република България през учебната 2021 – 2022 година (публ. 04.10.2021 г.)

Решение № 690 от 29.09.2021 г. на Министерския съвет за предложение до Президента на Република България за награждаване с орден „Св. св. Кирил и Методий” огърлие (публ. 04.10.2021 г.)

Постановление № 303 от 17 септември 2021 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места, приета с Постановление № 76 на Министерския съвет от 2021 г. (публ. 06.10.2021 г.)

Решение № 679 от 17.09.2021 година на Министерския съвет за изменение на Решение № 453 от 17 юни 2021 година на Министерския съвет за одобряване на Националната програма „Отново заедно“ (публ. 06.10.2021 г.)

Постановление № 297 от 8 септември 2021 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване на европейска професионална карта, приета с Постановление № 36 на Министерския съвет от 2017 г. (ДВ, бр. 18 от 2017 г.) (публ. 17.09.2021 г.)

Постановление № 283 от 19 август 2021 г. за приемане на Списък на професионални направления и защитени специалности по чл. 95, ал. 7, т. 8 от Закона за висшето образование
В сила от учебната 2021/2022 година (публ. 07.09.2021 г.)

Постановление № 275 от 9 август 2021 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (публ. 07.09.2021 г.)

Постановление № 274 от 9 август 2021 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приет с Постановление № 237 на Министерския съвет от 2017 г. (ДВ, бр. 86 от 2017 г.) (публ. 07.09.2021 г.)

Решение № 628 от 26 август 2021 г. за изменение и допълнение на Решение № 619 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане Списък на регулираните професии в Република България (ДВ, бр. 61 от 2009 г.) (публ. 31.08.2021 г.)

Решение № 582 от 06 август 2021 г. на Министерския съвет за одобряване на Национална програма „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“ (публ. 11.08.2021 г.)

Решение № 577 от 5 август 2021 г. за обявяване на неспециализирани училища за училища с национално значение (публ. 12.08.2021 г.)

Решение № 539 от 22 юли 2021 г. за приемане на Списък на изследователските висши училища (публ. 16.09.2021 г.)

Решение № 523 на МС от 22.07.2021 г. за приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2021/2022 година (публ. 27.07.2021 г.)

РЕШЕНИЕ № 538 от 22 юли 2021 година за приемане на Национална карта на висшето образование в Република България (публ. 16.09.2021 г.)

Постановление № 240 от 22 юли 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Отново заедно“, одобрена с Решение № 453 на Министерския съвет от 2021 г.

Постановление № 239 от 22 юли 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност

Постановление № 238 от 22 юли 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. за закупуване на познавателни книжки по всички образователни направления – за всяко дете, записано във втора възрастова група на общинските детски градини и училища, за осъществяване на предучилищно образование за 2021 г.

Постановление № 226 от 12 юли 2021 г. за приемане на показатели за определяне на изследователските висши училища и условията и реда за актуализиране на Списъка на изследователските висши училища (публ. 08.09.2021 г.)

Постановление № 222 от 8 юли 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г. за финансиране изпълнението на Национална научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“ (Петър Берон и НИЕ), изпълнявана на конкурсен принцип от Фонд „Научни изследвания“ (публ. 05.01.2022 г.)

Постановление № 208 от 30 юни 2021 г. за изменение и допълнение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2017 г. (публ. 08.07.2021 г.)

Решение № 455 от 17.06.2021 г. на Министерския съвет за изменение на Решение № 737 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне състава на Акредитационния съвет към Националната агенция за оценяване и акредитация (публ. 22.06.2020 г.)

РЕШЕНИЕ № 449 от 11 юни 2021 година за одобряване максималния размер на новите държавни гаранции за 2022 г. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти (публ. 21.06.2020 г.)

Постановление № 196 от 11 юни 2021 г. за изменение на Постановление № 79 на МС от 2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти (публ. 15.06.2021 г.)

Решение № 437 от 02.06.2021 г. на Министерския съвет за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и научните организации на Република България през учебната 2021 – 2022 година (публ. 07.06.2021 г.)

РЕШЕНИЕ № 373 от 22 април 2021 година за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2021/2022 година (публ. 01.06.2021 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 138 от 9 април 2021 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2021 г. (публ. 26.04.2021 г.)

Решение № 328 от 9 април 2021 година за приемане на актуализирана Национална пътна карта за научна инфраструктура 2020 – 2027 г., одобрена с Решение № 692 на Министерския съвет от 2010 г. (отм.), актуализирана с Решение № 569 на Министерския съвет от 2014 г. (отм.), Решение № 354 на Министерския съвет от 2017 г. и Решение № 881 на Министерския съвет от 2020 г.

Решение № 290 от 1 април 2021 година за одобряване на изменение на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Сърбия 2014 – 2020, съфинансирана по Инструмента за предприсъединителна помощ II (публ. 09.04.2021 г.)

Постановление № 112 от 26 март 2021 г. за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение, приет с Постановление № 32 на Министерския съвет от 2000 г. (ДВ, бр. 24 от 2000 г.) (публ. 02.04.2021 г.)

Решение № 257 от 25 март 2021 г. на Министерския съвет за одобрение на Национални програми за развитие на образованието (публ. 31.03.2021 г.)

Национални програми в областта на висшето образование (публ. 25.03.2021 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 78 от 5 март 2021 г. за приемане на Наредба за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища
(обн. ДВ. бр.21 от 12 март 2021 г.) (публ. 16.03.2021 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 76 от 5 март 2021 г. за приемане на НАРЕДБА за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места
(обн. ДВ. бр.20 от 9 март 2021 г.) (публ. 17.03.2021 г.)

Постановление № 73 от 5 март 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование
(обн. ДВ. бр.20 от 9 март 2021 г.) (публ. 17.03.2021 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 71 от 5 март 2021 г. за изменение на Постановление № 3 на Министерския съвет от 2020 г. за създаване и функциониране на Механизъм за възлагането и изпълнението на научни консултации от Българската академия на науките
(обн. ДВ. бр.20 от 9 март 2021 г.) (публ. 17.03.2021 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70 от 2 март 2021 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавната агенция за научни изследвания и иновации
(В сила от 09.03.2021 г., обн. ДВ. бр.20 от 9 март 2021 г.) (публ. 16.03.2021 г.)

Решение № 188 от 5 март 2021 г. на Министерския съвет за одобряване на национални програми за развитие на образованието
(публ. 10.03.2021 г.)

Постановление № 68 от 26 февруари 2021 г. за изменение и допълнение на Наредбата за ползване на студентските общежития и столовее, приета с Постановление № 235 на Министерския съвет от 2008 г. (ДВ, бр. 86 от 2008 г.) (публ. 05.03.2021 г.)

Постановление № 62 от 25 февруари 2021 г. за допълнение на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“, приета с Постановление № 75 на Министерския съвет от 1996 г. (публ. 04.03.2021 г.)

Постановление № 56 от 18 февруари 2021 г. за откриване на Институт за научни изследвания в областта на компютърните технологии в структурата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“
(обн. ДВ. бр.16 от 23 февруари 2021 г.) (публ. 24.02.2021 г.)

Постановление № 54 от 18 февруари 2021 г. за откриване на Институт за устойчив преход и развитие в структурата на Тракийския университет – Стара Загора (обн. ДВ. бр.16 от 23 февруари 2021 г.) (публ. 24.02.2021 г.)

Постановление № 47 от 12 февруари 2021 г. за изменение и допълнение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 219 на МС от 2017 г. (ДВ, бр. 81 от 2017 г.)
(обн. ДВ. бр.13 от 16 февруари 2021 г.) (публ. 17.02.2021 г.)

Постановление № 40 от 4 февруари 2021 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (за изменение и допълнение на Постановление № 4 на Министерския съвет от 2005 г. за създаване на ЦОИДУЕМ и на Правилника за устройството, дейността и организацията на работа на ЦОИДУЕМ)
(обн. ДВ. бр. 11 от 9 февруари 2021 г.) (публ. 02.02.2021 г.)

Постановление № 27 от 1 февруари 2021 г. за изменение и допълнение на Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“, приета с Постановление № 289 на МС от 2016 г. (ДВ, бр. 89 от 2016 г.)
(обн. ДВ. бр.10 от 5 февруари 2021 г.) (публ. на 18.02.2021 г.)

Постановление № 13 от 21 януари 2021 г. за приемане на актуализиран Списък на защитените от държавата специалности от професии за учебната 2021/2022 година и на актуализиран Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, за учебната 2021/2022 година
(обн. ДВ. бр.7 от 26 януари 2021 г.) (публ. 02.02.2021 г.)

Постановление № 12 от 20 януари 2021 г. за приемане на Наредба за условията и реда за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател
(обн. ДВ. бр.7 от 26 януари 2021 г.) (публ. 02.02.2021 г.)

Постановление № 2 от 5 януари 2021 г. за утвърждаване на ПРАВИЛНИК за дейността на Националната агенция за оценяване и акредитация
(обн. ДВ. бр. 3 от 12 януари 2021 г.) (публ. 12.01.2021 г.)

Решение за приемане на Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2021 – 2030 г.
(обн. ДВ. бр. 2 от 8 януари 2021 г.) (публ. 12.01.2021 г.)

GoTop