Постановления за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г.

Постановление № 491 от 23 декември 2022 г. за одобряване на допълнителен трансфер чрез бюджета на Министерството на образованието и науката за Българската академия на науките за 2022 г. (публ. 03.01.2023 г.)

Постановление № 489 от 23 декември 2022 г. за одобряване на допълнителен трансфер чрез бюджета на Министерството на образованието и науката за Националната художествена академия – София, за 2022 г. (публ. 03.01.2023 г.)

Постановление № 474 от 21 декември 2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за финансово осигуряване на дейности по национални Програми за развитие на образованието и за допълнително финансиране за защитените детски градини и защитените училища (публ. 03.01.2023 г.)

Постановление № 473 от 21 декември 2022 г. за одобряване на допълнителен трансфер чрез бюджета на Министерството на образованието и науката за Университета за национално и световно стопанство – София, за 2022 г. (публ. 03.01.2023 г.)

Постановление № 470 от 21 декември 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г. за финансиране дейността на българските неделни училища в чужбина по Постановление № 90 на министерския съвет от 2018 г. (публ. 03.01.2023 г.)

Постановление № 465 от 21 декември 2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за финансово осигуряване на дейности по национална програма „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“(публ. 03.01.2023 г.)

Постановление № 454 от 19 декември 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г. (публ. 03.01.2023 г.)

Постановление № 440 от 15 декември 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2022 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието (публ. 09.01.2023 г.)

Постановление № 433 от 15 декември 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2022 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Отново заедно“, приета с Решение № 302 на МС от 2022 г. (публ. 09.01.2023 г.)

Постановление № 417 от 12 декември 2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието (публ. 23.01.2023 г.)

Постановление № 415 от 8 декември 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджетите на общините, на Министерството на образованието и науката, на Министерството на културата и на Министерството на младежта и спорта за 2022 г. (публ. 14.12.2022 г.)

Постановление № 414 от 8 декември 2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. (публ. 14.12.2022 г.)

Постановление № 406 от 7 декември 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2022 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Отново заедно“, приета с Решение № 302 на Министерския съвет от 2022 г. (публ. 13.12.2022 г.)

Постановление № 405 от 7 декември 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2022 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища, приета с Постановление № 94 на Министерския съвет от 2022 г. (ДВ, бр. 41 от 2022 г.) (публ. 13.12.2022 г.)

Постановление № 394 от 1 декември 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г. за закупуване на училищни автобуси (публ. 12.12.2022 г.)

Постановление № 392 от 1 декември 2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода 15 септември – 31 октомври 2022 г. за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места (публ. 12.12.2022 г.)

Постановление № 391 от 1 декември 2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 г. (публ. 12.12.2022 г.)

Постановление № 390 от 1 декември 2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, одобрена с Решение № 302 на Министерския съвет от 2022 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието (публ. 12.12.2022 г.)

Постановление № 389 от 1 декември 2022 г. за изменение на ПМС № 214 от 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г. за ремонтни дейности в институции в системата на предучилищното и училищното образование (ДВ, бр. 62 от 2022 г.) (публ. 12.12.2022 г.)

Постановление № 388 от 1 декември 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г. (публ. 12.12.2022 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 373 от 24 ноември 2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на общинските детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и центрове за специална образователна подкрепа (публ. 30.11.2022 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 369 от 16 ноември 2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода 1 юли – 14 септември 2022 г. за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места (публ. 22.11.2022 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 368 от 16 ноември 2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието (публ. 22.11.2022 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 360 от 9 ноември 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2022 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Отново заедно“, приета с Решение № 302 на Министерския съвет от 2022 г. (публ. 11.11.2022 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 348 от 27 октомври 2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието (публ. 01.11.2022 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 347 от 26 октомври 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2022 г. за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 г. (публ. 01.11.2022 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 341 от 21 октомври 2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, одобрена с Решение № 302 на Министерския съвет от 2022 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието (публ. 26.10.2022 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328 от 13 октомври 2022 г. за одобряване на допълнителен трансфер за висше военно-морско училище „Никола Йонков Вапцаров“ – гр. Варна, чрез бюджета на Министерството на отбраната за 2022 г. (публ. 24.10.2022 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 299 от 28 септември 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г. за финансово осигуряване на командированите преподаватели в средни и висши училища в чужбина (публ. 17.10.2022 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 298 от 28 септември 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2022 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“, одобрена с Решение № 302 на Министерския съвет от 2022 г. (публ. 17.10.2022 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 297 от 28 септември 2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за финансово осигуряване на дейности по Национални програми за развитие на образованието (публ. 17.10.2022 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 270 от 8 септември 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2022 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Отново заедно“, приета с Решение № 302 на Министерския съвет от 2022 г. (публ. 13.09.2022 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 269 от 7 септември 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2022 г. за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и общинските училища (публ. 13.09.2022 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 265 от 1 септември 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2022 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2022 г., приета с Постановление № 94 на Министерския съвет от 2022 г. (ДВ, бр. 41 от 2022 г.) (публ. 09.09.2022 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 261 от 29 август 2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието (публ. 02.09.2022 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 252 от 18 август 2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, одобрена с Решение № 302 на Министерския съвет от 2022 г. за одобряване на Национални програми за развитие на образованието
(обн. ДВ. бр.68 от 23 август 2022 г.) (публ. 09.09.2022 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 235 от 1 август 2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери за държавните висши училища чрез бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г. (публ. 10.08.2022 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 234 от 1 август 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на Министерството на образованието и науката, Министерството на земеделието, Министерството на здравеопазването и Министерството на околната среда и водите за 2022 г. (публ. 10.08.2022 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 233 от 1 август 2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието (публ. 10.08.2022 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 232 от 1 август 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджетите на общините, на Министерството на образованието и науката, на Министерството на културата, на Министерството на младежта и спорта и на Техническия университет – София, за 2022 г. (публ. 10.08.2022 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 223 от 29 юли 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2022 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност (публ. 10.08.2022 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215 от 29 юли 2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода 1 май – 30 юни 2022 г. за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места (публ. 10.08.2022 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 214 от 29 юли 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г. за ремонтни дейности в институции в системата на предучилищното и училищното образование (публ. 10.08.2022 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 213 от 29 юли 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2022 г. за финансово осигуряване на дейности по национална програма „Отново заедно“, одобрена с Решение № 302 на Министерския съвет от 2022 г. (публ. 10.08.2022 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 212 от 29 юли 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2022 г. за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 г.(публ. 10.08.2022 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 203 от 29 юли 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г. (публ. 10.08.2022 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 190 от 21 юли 2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери за държавните висши училища чрез бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г. (публ. 05.08.2022 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 184 от 21 юли 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г. за изплащане на минимални ди-ференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност (публ. 05.08.2022 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 171 от 14 юли 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г. (публ. 16.09.2022 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 170 от 14 юли 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г. (публ. 16.09.2022 г.)

Постановление № 153 от 5 юли 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2022 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Отново заедно“, приета с Решение № 453 на Министерския съвет от 2021 г., изменена с Решение № 679 на Министерския съвет от 2021 г. и одобрена за 2022 г. с Решение № 302 на Министерския съвет от 2022 г.

Постановление № 152 от 5 юли 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г.

Постановление№ 149 от 5 юли 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2022 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища, приета с Постановление № 94 на Министерския съвет от 2022 г. (ДВ, бр. 41 от 2022 г.)

Постановление № 140 от 24 юни 2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за закупуване на познавателни книжки, учебници, достъп до електронно четими учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и за учениците от I до VII клас включително в общинските детски градини и училища за 2022 година

Постановление № 139 от 24 юни 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г.

Постановление № 138 от 23 юни 2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, одобрена с Решение № 302 на Министерския съвет от 2022 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието

Постановление № 137 от 23 юни 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г.

Постановление № 127 от 16 юни 2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода от 1 март до 30 април 2022 г. за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 121 от 9 юни 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г. (обн. ДВ. бр.44 от 14 юни 2022 г.) (публ. 15.06.2022 г.)

Постановление № 111 от 1 юни 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Mинистерството на образованието и науката за 2022 г. (публ. 27.06.2022 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 101 от 30 май 2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и училищата и за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда

Постановление № 110 от 1 юни 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г. (публ. 27.06.2022 г.)

Постановление № 98 от 30 май 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2022 г. за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 г.

Постановление № 91 от 20 май 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г. за закупуване на училищни автобуси

Постановление № 86 от 13 май 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2022 г. (публ. 13.06.2022 г.)

Постановление № 85 от 13 май 2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за изплащане на стипендии (публ. 13.06.2022 г.)

Постановление № 83 от 13 май 2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери за Българската академия на науките за 2022 г. чрез бюджета на Министерството на образованието и науката (публ. 13.06.2022 г.)

Постановление № 78 от 5 май 2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование (публ. 13.05.2022 г.)

Постановление № 74 от 5 май 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г. (публ. 13.05.2022 г.)

Постановление № 65 от 28 април 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г. (публ. 04.05.2022 г.)

Постановление № 64 от 27 април 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г. (публ. 04.05.2022 г.)

Постановление № 55 от 15 април 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г.

Постановление № 54 от 15 април 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г. (публ. 02.11.2022 г.)

Постановление № 53 от 15 април 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г. (публ. 27.04.2022 г.)

Постановление № 46 от 7 април 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2022 г. за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 г. (публ. 11.05.2022 г.)

Постановление № 39 ОТ 31 МАРТ 2022 Г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода от 1 ноември 2021 г. до 28 февруари 2022 г. за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места (публ. 07.04.2022 г.)

GoTop