Архив

Общо намерени: 967

Проект на РМС за изменение на Националната научна програма „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“

Дата на откриване на консултацията: 23 март 2023
Дата на приключване на консултацията: 24 април 2023

(публикувано 23.03.2023 г.)Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Наука“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на заповед за утвърждаване на държавния план-прием за учебната 2023/2024 година на неспециализираните училища с национално значение

Дата на откриване на консултацията: 22 март 2023
Дата на приключване на консултацията: 21 април 2023

(публикувано 22.03.2023 г.)Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция „Организация и контрол“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Постановление за допълнение на ПМС № 64 от 2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления и на Списък на защитените специалности

Дата на откриване на консултацията: 21 март 2023
Дата на приключване на консултацията: 20 април 2023

(публикувано 21.03.2023 г.)Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Правилник за изменение на Правилника за устройството и функциите на РУО

Дата на откриване на консултацията: 21 март 2023
Дата на приключване на консултацията: 20 април 2023

В проведените в периода от 21.03.2023 г. до 20.04.2023 г. вкл. обществени консултации по проект на Правилник за изменение на Правилника за устройството и функциите на регионалните управления на образованието (РУО) НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 21.04.2023 г.) (публикувано 21.03.2023 г.)Бележки, становища и предложения по проекта на правилник могат да бъдат изпращани към […]

Прочети повече

Проект на Правилник за изменение на Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Дата на откриване на консултацията: 17 март 2023
Дата на приключване на консултацията: 18 април 2023

В проведените в периода от 17.03.2023 г. до 18.04.2023 г. вкл. обществени консултации по проект на Правилник за изменение на Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 26.04.2023 г.) (публикувано 17.03.2023 г.)Бележки, становища и предложения по проекта на правилник могат да […]

Прочети повече

Проект на заповед за определяне на дати за провеждане на допълнителните държавни зрелостни изпити (ДЗИ) по желание през сесия май-юни на учебната 2022 – 2023 година

Дата на откриване на консултацията: 17 март 2023
Дата на приключване на консултацията: 18 април 2023

(публикувано 17.03.2023 г.)Бележки, становища и предложения по проекта на заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Решение на Министерския съвет за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2023/2024 година

Дата на откриване на консултацията: 16 март 2023
Дата на приключване на консултацията: 18 април 2023

(публикувано 16.03.2023 г.)Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Заповед за изменение на заповедта за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в VIII и в XI клас в неспециализираните училища за учебната 2023 – 2024 година

Дата на откриване на консултацията: 14 март 2023
Дата на приключване на консултацията: 13 април 2023

(публикувано 14.03.2023 г.)Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция „Организация и контрол“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проекти на Наредби за придобиване на квалификация по професия

Дата на откриване на консултацията: 10 март 2023
Дата на приключване на консултацията: 10 април 2023

В проведените в периода от 10.03.2023 г. до 10.04.2023 г. г. вкл. обществени консултации по проекти на Наредби за придобиване на квалификация по професията „Каменоделец“ и по професията „Организатор в дървообработването и производството на мебели“ НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 18.04.2023 г.) (публикувано 10.03.2023 г.)Бележки, становища и предложения по проектите на наредби могат […]

Прочети повече

Проект на Постановление на Министерския съвет за закриване на факултет „Стопанско управление“ в структурата на Лесотехническия университет – София

Дата на откриване на консултацията: 9 март 2023
Дата на приключване на консултацията: 10 април 2023

В проведената в периода от 09.03.2023 г. до 10.04.2023 г. вкл. обществена консултация по проект на Постановление на Министерския съвет за закриване на факултет „Стопанско управление“ в структурата на Лесотехническия университет – София НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 12.04.2023 г.) (публикувано 09.03.2023 г.)Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше […]

Прочети повече
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 96 97
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 97
1 6 7 8 97
GoTop