Архив

Общо намерени: 967

Проект на Постановление за изменение на Постановление № 54 на Министерския съвет от 2017 г. за откриване на три института в структурата на Университета за национално и световно стопанство

Дата на откриване на консултацията: 17 януари 2023
Дата на приключване на консултацията: 16 февруари 2023

В проведените в периода от 17.01.2023 г. до 16.02.2023 г. вкл. обществени консултации по по проект на Постановление за изменение на Постановление № 54 на Министерския съвет от 2017 г. за откриване на три института в структурата на Университета за национално и световно стопанство НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 02.03.2023 г.) (публикувано 17.01.2023 […]

Прочети повече

Проекти на Наредби за придобиване на квалификация по професия

Дата на откриване на консултацията: 11 януари 2023
Дата на приключване на консултацията: 10 февруари 2023

В проведените в периода от 11.01.2023 г. до 10.02.2023 г. вкл. обществени консултации по проекти на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Лютиер“ и Наредба за придобиване на квалификация по професията „Монтьор по автоматизация“ НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 20.02.2023 г.) (публикувано 11.01.2023 г.)Бележки, становища и предложения по проектите на наредби могат […]

Прочети повече

Проект на заповед

Дата на откриване на консултацията: 21 декември 2022
Дата на приключване на консултацията: 20 януари 2023

(публиквуано 21.12.2022 г.)Бележки, становища и предложения по проекта на заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, на e-mail: [email protected] и/или [email protected]

Прочети повече

Проекти на национални изпитни програми за професионално направление 863 „Военно дело и отбрана“

Дата на откриване на консултацията: 19 декември 2022
Дата на приключване на консултацията: 18 януари 2023

(публикувано 19.12.2022 г.)Бележки, становища и предложения по проектите на национални изпитни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Заповед за утвърждаване на учебно-изпитни програми за проверка на способностите във връзка с приема на ученици в XI клас на места по допълнителния държавeн план-прием в неспециализираните държавни и общински училища за учебната 2023 – 2024 година

Дата на откриване на консултацията: 13 декември 2022
Дата на приключване на консултацията: 12 януари 2023

(публиквуано 13.12.2022 г.)Бележки, становища и предложения по проекта на заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на заповед за утвърждаване на учебно-изпитни програми за проверка на способностите във връзка с приема на ученици в VIII клас на места по държавния план-прием в неспециализираните държавни и общински училища за учебната 2023 – 2024 година

Дата на откриване на консултацията: 13 декември 2022
Дата на приключване на консултацията: 12 януари 2023

(публикувано 13.12.2022 г.)Бележки, становища и предложения по проектите на учебно-изпитни програми могат да бъдат изпращанви към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Постановление за приемане на актуализиран Списък на защитените от държавата специалности от професии за учебната 2023/2024 година и на актуализиран Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за учебната 2023/2024 година

Дата на откриване на консултацията: 9 декември 2022
Дата на приключване на консултацията: 9 януари 2023

(публикувано 09.12.2022 г.)Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] и [email protected]

Прочети повече

Проект на Решение на Министерския съвет за актуализиране на Националната карта на висшето образование в Република България за 2022 г.

Дата на откриване на консултацията: 28 ноември 2022
Дата на приключване на консултацията: 29 декември 2022

(публикувано 28.11.2022 г.)Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Решение на Министерския съвет за изменение на Националната програма „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“

Дата на откриване на консултацията: 24 ноември 2022
Дата на приключване на консултацията: 29 декември 2022

(публикувано 24.11.2022 г.)Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проекти на типови учебни планове за специализирана подготовка за училищата по изкуства и за училищата по култура

Дата на откриване на консултацията: 22 ноември 2022
Дата на приключване на консултацията: 22 декември 2022

(публикувано 22.11.2022 г.)Бележки, становища и предложения по проектите на типовите учебни планове могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 96 97
1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 97
1 8 9 10 97
GoTop