Архив

Общо намерени: 967

Проект на Решение на МС за одобряване на проект на Споразумение за сътрудничество в областта на образованието

Дата на откриване на консултацията: 19 юни 2018
Дата на приключване на консултацията: 19 юли 2018

Бележки, становища и предложения по проекта на Споразумение могат да бъдат изпращани към дирекция „Международно сътрудничество“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Правилник на комисията по академична етика

Дата на откриване на консултацията: 19 юни 2018
Дата на приключване на консултацията: 19 юли 2018

Бележки, становища и предложения по проекта на Правилник могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Правилник за устройството и дейността на Националния център за информация и документация

Дата на откриване на консултацията: 1 юни 2018
Дата на приключване на консултацията: 1 юли 2018

Бележки, становища и предложения по проекта на Наредбата могат да бъдат изпращани на г-жа Вержиния Цанкова, главен секретар на НАЦИД, e-mail адрес: [email protected]

Прочети повече

Проект на Наредба за условията и реда за водене на Регистъра на лицата, придобили образователна и научна степен „доктор“ и/или научната степен „доктор на науките“, на защитените дисертационни трудове и на хабилитираните лица в Република България

Дата на откриване на консултацията: 1 юни 2018
Дата на приключване на консултацията: 1 юли 2018

Бележки, становища и предложения по проекта на Наредбата могат да бъдат изпращани на г-жа Вержиния Цанкова, главен секретар на НАЦИД, e-mail адрес: [email protected]

Прочети повече

Проект на Решение на МС за приемане на План за действие за 2018 г. в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020 година

Дата на откриване на консултацията: 30 май 2018
Дата на приключване на консултацията: 29 юни 2018

Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Решение на МС за приемане на Списък на иновативните училища в Република България

Дата на откриване на консултацията: 23 май 2018
Дата на приключване на консултацията: 22 юни 2018

Бележки, становища и предложения по проектите на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ на e-mail: [email protected] и [email protected]

Прочети повече

Проект на Решение на Министерския съвет за одобрение на проект на Програма за сътрудничество между Министерството на образованието и науката на Република България и Министъра на науката и висшето образование на Република Полша за сътрудничество в областта на науката и висшето образование за периода 2018-2022 година

Дата на откриване на консултацията: 21 май 2018
Дата на приключване на консултацията: 20 юни 2018

Бележки, становища и предложения по проекта на Решение на Министерския съвет могат да бъдат изпращани към дирекция „Международно сътрудничество“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на ЗРАС в Р България

Дата на откриване на консултацията: 18 май 2018
Дата на приключване на консултацията: 25 юни 2018

Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление на Министерския съвет могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект Закон за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение

Дата на откриване на консултацията: 10 май 2018
Дата на приключване на консултацията: 11 юни 2018

Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проекта на Постановление на Министерския съвет за назначаване на преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища

Дата на откриване на консултацията: 10 май 2018
Дата на приключване на консултацията: 11 юни 2018

Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление на Министерския съвет могат да бъдат изпращани към дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ на e-mail: [email protected] или [email protected]

Прочети повече
1 2 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97
1 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97
1 91 92 93 97
GoTop