Архив

Общо намерени: 967

Проект на РМС за одобряване на Национални научни програми

Дата на откриване на консултацията: 10 май 2018
Дата на приключване на консултацията: 14 юни 2018

Бележки, становища и предложения по проектите на ННП могат да бъдат изпращани към дирекция „Наука“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на ПМС за допълнение на ПМС № 90 от 26.05.2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации

Дата на откриване на консултацията: 9 май 2018
Дата на приключване на консултацията: 8 юни 2018

Бележки, становища и предложения по проекта на ПМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Наука“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Решение на МС за приемане на Оперативен план (ОП) за изпълнение на първия етап на Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017–2030 г.

Дата на откриване на консултацията: 3 май 2018
Дата на приключване на консултацията: 4 юни 2018

Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Наука“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Постановление на Министерския съвет

Дата на откриване на консултацията: 3 май 2018
Дата на приключване на консултацията: 4 юни 2018

Бележки, становища и предложения по проекта на ПМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Заповед за утвърждаване на учебни програми по учебния предмет чужд език – португалски език за ниво А1 и A2

Дата на откриване на консултацията: 30 април 2018
Дата на приключване на консултацията: 30 май 2018

Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Наредба за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години

Дата на откриване на консултацията: 23 април 2018
Дата на приключване на консултацията: 23 май 2018

Бележки, становища и предложения по проектa могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проекти на учебни програми по учебния предмет религия:

Дата на откриване на консултацията: 18 април 2018
Дата на приключване на консултацията: 18 май 2018

Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проекти на учебни програми за ХI и за ХII клас (общообразователна подготовка) по учебни предмети, както следва:

Дата на откриване на консултацията: 18 април 2018
Дата на приключване на консултацията: 18 май 2018

Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на РМС за одобряване максималния размер на новите държавни гаранции за 2019 г. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти

Дата на откриване на консултацията: 12 април 2018
Дата на приключване на консултацията: 14 май 2018

Бележки, становища и предложения по проекта на Решение на Министерския съвет могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

Дата на откриване на консултацията: 11 април 2018
Дата на приключване на консултацията: 11 май 2018

Бележки, становища и предложения по проекта на Наредбата могат да бъдат изпращани на e-mail адрес: [email protected]

Прочети повече
1 2 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97
1 89 90 91 92 93 94 95 96 97
1 92 93 94 97
GoTop