Архив

Общо намерени: 967

Проект на Постановление за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващането и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

Дата на откриване на консултацията: 5 април 2018
Дата на приключване на консултацията: 8 май 2018

Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление могат да бъдат изпращани към дирекция „Организация и контрол“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Дата на откриване на консултацията: 5 април 2018
Дата на приключване на консултацията: 8 май 2018

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Организация и контрол“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България, приета с Постановление на Министерския съвет № 79 от 9.05.2000 г.

Дата на откриване на консултацията: 5 април 2018
Дата на приключване на консултацията: 8 май 2018

Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление на Министерския съвет могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Решение на Министерския съвет за изменение и допълнение на Решение № 619 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Списъка на регулираните професии

Дата на откриване на консултацията: 4 април 2018
Дата на приключване на консултацията: 4 май 2018

Бележки, становища и предложения по проекта на Решение на Министерския съвет могат да бъдат изпращани към дирекция „Международно сътрудничество“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Постановление за изменение на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“

Дата на откриване на консултацията: 3 април 2018
Дата на приключване на консултацията: 3 май 2018

Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление на Министерския съвет могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Заповед за откриване на Процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина по учебни предмети

Дата на откриване на консултацията: 30 март 2018
Дата на приключване на консултацията: 30 април 2018

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Заповед

Дата на откриване на консултацията: 30 март 2018
Дата на приключване на консултацията: 30 април 2018

Бележки, становища и предложения по проекта на Заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на типов учебен план по специалност 5820403 „Сухо строителство”, направление 582 „Строителство“

Дата на откриване на консултацията: 23 март 2018
Дата на приключване на консултацията: 23 април 2018

Бележки, становища и предложения по проектa могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на РМС за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на Република България през учебната 2018 – 2019 година

Дата на откриване на консултацията: 21 март 2018
Дата на приключване на консултацията: 20 април 2018

Бележки, становища и предложения по проекта на Решение на Министерския съвет могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Решение за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2018/2019 година

Дата на откриване на консултацията: 19 март 2018
Дата на приключване на консултацията: 19 април 2018

Бележки, становища и предложения по проекта на Решение на Министерския съвет могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече
1 2 89 90 91 92 93 94 95 96 97
1 90 91 92 93 94 95 96 97
1 93 94 95 97
GoTop