Проекти хореография

ПРОЕКТИ на УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО ПРЕДМЕТА ХОРЕОГРАФИЯ

Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училiщното образование“ на e-mail: [email protected] до 31 март 2017 г. включително.

GoTop