16 468 студенти със стипендии и 1382 с награди от ОП „Развитие на ЧР“

Проект „Студентски стипендии и награди”

16 468 СТУДЕНТИ СЪС СТИПЕНДИИ И 1382 С НАГРАДИ ОТ ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

24 август 2009 г.

24 август 2009 г. 16 468 студенти (от тях 3876 първокурсници) от 49 висши училища получават по 360 лв. стипендия за летния семестър на учебната 2008/2009. Сумата за стипендиите от летния семестър възлиза на 5 869 890 лв.

Дипломантите получават стипендия включително за месеца, в който се провежда първата сесия за дипломиране по учебен план. Студентите, които са се дипломирали през месец юни, са 1093. Те са получили по 270 лв. или по 3 стипендии от 90 лв. на месец. Студентите, дипломирани през месец май, са 74 и са получили по две стипендии от 90 лв. или по 180 лв. Студентите, които са се дипломирали през месец април, са 21 и са получили по една стипендия от 90 лв.

До края на месеца ще бъдат изплатени и награди по 200 лв. на 1382 студенти. Общата сума за награди възлиза на 276 400 лв.

Парите за стипендиите са по проект „Студентски стипендии за равен достъп до образование и повишаване на мотивацията за по-добри резултати” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Проектът обхваща зимните и летните семестри на учебните 2008/2009 г. и 2009/2010 г. През този период на семестър се предвижда стипендии да получават средно по 15 000 студенти. До приключването на проекта ще бъдат отпуснати общо 300 000 стипендии с размер 90 лв. на месец и 50 000 награди по 200 лв. за студенти от професионални направления от областите на висше образование „Природни науки, математика и информатика” и „Технически науки” във висши училища в България.

През месеците май и юни бяха изплатени стипендиите и наградите за зимния семестър на учебната 2008/2009 г. на класираните студенти от 49 висши училища – партньори на Министерството на образованието, младежта и науката. Стипендии получиха 15 475 студенти, а награди – 901 студенти. Общата сума за стипендии беше 5 571 000 лв., а тази за награди – 180 200 лв. През месец юни бяха преведени средствата за една допълнителна стипендия за летния семестър на учебната 2008/2009 г. и на класираните студенти от 48 висши училища. По една месечна стипендия от 90 лв. получиха 15 012 студенти. Сумата за стипендии възлезе на 1 685 510 лв.

Допълнителна информация:
Проектът допълва и подобрява сега съществуващите възможности, създадени от националното законодателство, за отпускане на стипендии на студенти, докторанти и специализанти в държавните висши училища със средства от държавния бюджет (Закон за висшето образование, ПМС № 90/2000 г.). Стипендиите и наградите, отпускани по линия на безвъзмездната финансова помощ от ЕСФ, могат да се получават независимо дали студентите имат стипендии и награди, финансирани със средства от държавния бюджет. За „европейските” стипендии и награди могат да кандидатстват и студентите в редовна форма на обучение от частните висши училища.

GoTop