Kандидатстване по проект „Студентски стипендии и награди”

Проект „Студентски стипендии и награди”

СТАРТИРА КАНДИДАТСТВАНЕТО ПО ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ И НАГРАДИ”, СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД” ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2007 – 2013 ГОДИНА”

3 април 2009 г.

Формулярите за кандидатстване за стипендии и награди се попълват он-лайн, след което се разпечатват, подписват се от студента и се предават в съответното висше училище. Индивидуалният формуляр за кандидатстване за стипендия, респективно за награда, е един и същ за летния и зимния семестри. Данните, които се попълват в него, не могат да бъдат запазени и след затваряне на файла автоматично се изтриват. Поради това, ако студентът кандидатства и за зимния, и за летния семестри за стипендия и/или награда, следва да попълни съответния формуляр, като избира от падащото меню «зимен семестър», да го разпечата, след което, без да затваря приложението, за да бъде избегнато неговото повторно попълване, да избере «летен» семестър и отново да го разпечата. Формулярите за кандидатстване са налични за попълване на ръка в съответните факултетни канцеларии на висшите училища.

Крайният срок за подаване на документите е 10 април 2009 г. във висшето училище, в което студентът се обучава.

Забележка: Adobe Reader ver.6 не чете формуляра. За попълване използвайте друга версия.

GoTop