Конкурс за подкрепа на специализирани публикации

Конкурс за подкрепа на специализирани публикации

ПРОЕКТ BG051PO001/3.3-05-0001 „НАУКА И БИЗНЕС”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския Съюз

КОНКУРС ЗА ПОДКРЕПА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПУБЛИКАЦИИ В РЕФЕРИРАНИ ИЗДАНИЯ И ИЗДАНИЯ С ИМПАКТ ФАКТОР

Краен срок 10 февруари 2014 г.

Във връзка с изпълнение на проект по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/3.3-05 „Наука и бизнес”, съфинансиран със средства от Европейския социален фонд, МОН обявява:

Конкурс за подкрепа на специализирани публикации в реферирани издания и издания с импакт фактор

Допустимо е представяне на статията с цел публикуване само на една научна конференция от първия автор, бенефициент по договора.

Поради изчерпване на предвидения лимит, няма да се набират предложения за индексиране на научни издания.

Документите се подават на хартиен носител, с придружително писмо, което се завежда в деловодството на МОН и по e-mail: [email protected].

Не се приемат документи, попълнени на ръка.
Не се приемат за участие в конкурса документ, изпратени по пощата с пощенското клеймо след датата 10 февруари 2014 г.
С въпроси относно изискванията и формулярите, можете да се отнесете към г-жа Диана Лесева, тел. 92 17 536, e-mail: [email protected]

Адрес за кореспонденция:
Дирекция „Наука”
Министерство на образованието и науката
Бул. Дондуков 2 А
София 1000

GoTop