Проект „Наука и бизнес” – архив на конкурси

ПРОЕКТ „НАУКА И БИЗНЕС” – АРХИВ на КОНКУРСИ

Проект „Наука и бизнес” - архив на конкурсиПроект „Наука и бизнес” - архив на конкурсиНа 27 и 28 юни в Русенския университет се проведе ТЕМАТИЧНА НАУЧНА ШКОЛА „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ”. Школата се организира в рамките на проекта „Наука и бизнес“ на МОН, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Повече информация

Проект „Наука и бизнес” - архив на конкурсиВъв връзка с изпълнение на проект по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/3.3-05 „Наука и бизнес”, съфинансиран със средства от Европейския социален фонд, МОМН обявява:


КОНКУРС ЗА ПОДБОР на пост докторанти и млади учени за едномесечни обучения във високотехнологични научни комплекси и инфраструктури.

Краен срок: 31 май 2012 г.

Повече информация


КОНКУРС ЗА ПОДБОР на кандидатури за подкрепа на специализирани публикации в реферирани издания и издания с импакт фактор и на научни издания за индексиране.

Краен срок: 31 май 2012 г.

Повече информация

Във връзка с обявените резултати от седмата конкурсна процедура за подкрепа на специализирани публикации в реферирани издания и издания с импакт фактор по проект BG051PO001-3.3.05-0001 „Наука и бизнес”, е допустимо представянето на статията с цел публикуване, само на една научна конференция. Статията трябва да бъде представена от първия автор, бенефициент по договора.

Договорът за финансиране се представя в четири екземпляра с оригинални подписи и печати на всеки.

Във връзка с изпълнение на проект по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/3.3-05 „Наука и бизнес”, съфинансиран със средства от Европейския социален фонд, МОМН обявява:


КОНКУРС ЗА ПОДБОР на членове на комисия за подбор на кандидатурите за подкрепа на специализирани публикации в реферирани издания и издания с импакт фактор и на научни издания за индексиране.

Краен срок: 25 ноември 2011 г.

Повече информация

Срок за подаване на документите е удължен до 30 септември 2011 г.

Крайният срок за изпращане на документите за участие е удължен до 30 септември 2011 г.

GoTop