Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати по проект BG051PO001-4.3.02-0001

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати по проект BG051PO001-4.3.02-0001

СПИСЪЦИ на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжностите „ръководител” и „кариерен консултант” в центровете за кариерно ориентиране по проект BG051PO001-4.3.02-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”

За области:
GoTop