Списък на класираните кандидати по проект BG051PO001-4.3.02-0001

Списък на класираните кандидати по проект BG051PO001-4.3.02-0001

СПИСЪЦИ на класираните кандидати за длъжностите „ръководител” и „кариерен консултант” в центровете за кариерно ориентиране
по проект BG051PO001-4.3.02-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”

За области:

GoTop