Електронен регистър на всеки ученик до завършване на средно образование

Проект „Комплексно административно обслужване чрез осигуряване на оперативна съвместимост на регистрите на МОН за целите на автоматизирания обмен и окрупняването им в нова електронна административна услуга – Eлектронен регистър на всеки ученик до завършване на средно образование“

На 15.10.2014 г. Министерство на образованието и науката подписа договор по Оперативна програма „Административен капацитет“ за изпълнение на проект „Комплексно административно обслужване чрез осигуряване на оперативна съвместимост на регистрите на МОН за целите на автоматизирания обмен и окрупняването им в нова електронна административна услуга – Eлектронен регистър на всеки ученик до завършване на средно образование“ с продължителност 12 месеца. Проектът се финансира от Оперативна програма „Административен капацитет“ и съфинансира от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Основни цели на проекта:

– да се създаде общо портфолио на ученика, даващо информация за неговия статус, квалификация и образователни постижения, като се обезпечи и информационен обмен с външни лица и организации;

– въвеждане на нова електронна административна услуга „Електронен регистър на всеки ученик до завършване на средно образование“ и свързването му с централните системи на електронното управление;

– намаляване на административната тежест, подобряване обслужването на гражданите и бизнеса от страна на МОН като исканата от различни частни, държавни и общински институции информация ще се предоставя служебно по електронен път;

– намаляване времето за предоставяне на информация за статуса на всеки ученик и броя на изискваните документи от администрациите, касаещи статуса на ученика, неговата квалификация и образование и намаляване значително на необходимостта от хартиени удостоверения.

GoTop