ePort

Проект „ePORT – създаване на уеб-базиран документен портал на Министерството на образованието и науката за прозрачно и ефективно обслужване на граждани и бизнес“

ePortПроект „ePORT – създаване на уеб-базиран документен портал на Министерството на образованието и науката за прозрачно и ефективно обслужване на граждани и бизнес“ се изпълнява по Оперативна програма „Административен капацитет“, приоритетна ос ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Стартира на 29.01.2014 г. и е с период на изпълнение 18 месеца.

Основните дейности на проекта включват:

  • Анализ, оценка и структуриране на наличните и необходими административни услуги, предоставяни от МОН по електронен път
  • Изграждане на уеб-базиран документен портал и интеграция на факс сървър към системата за електронен документооборот на МОН за по-качествено и ефективно обслужване на гражданите и бизнеса
  • Обучения – Обучение на експерти/администратори за поддържане, обслужване, актуализиране и развитие на разработения и внедрен документен портал – минимум 20 експерти от МОН

Реализирането на проекта ще демонстрира един нов подход за достъп на гражданите и бизнеса до предоставяните от държавната администрация електронни услуги, като същевременно чувствително ще ускори административното обслужване и ще допринесе за постигане на по-голяма прозрачност в управлението. Системата ще способства за развитието на електронното правителство в България, ще създаде една по-хармонична и ефективна система на взаимодействие между държава и граждани, и ще облекчи всички участващи по отошение на разходите на средства и време в сравнение с традиционното подаване на хартиени документи в деловодството на ведомството.

Резултатите, които ще бъдат постигнати от изпълнението на проекта, са следните:

  • Повишаване на достъпността на административните услуги
  • Ефективизиране на информационния обмен
  • Изграждане на документен портал към уеб сайта на МОН
GoTop