Съобщение на Министерството на образованието, младежта и науката

СЪОБЩЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

Относно Национална програма за участие на Р България в междуправителствените дейности на Съвета на Европа за 2010 г. – част „Образование и младеж”

15 500 лв. са одобрените средства за Министерство на образованието, младежта и науката по линия на Националната програма за участие на Република България в междуправителствените дейности на Съвета на Европа.

Средствата, ще бъдат оползотворени през 2011 г. за извършването на превод на пет издадени през 2009 г. и 2010 г. от Съвета на Европа учебни помагала в помощ на обучението и преподаването в областта на гражданското образование, включващи учебни планове за ученици в различните образователни етапи.

Помагалата са съставени и издадени в партньорство между Съвета на Европа и Университета за подготовка на учители в Цюрих, Швейцария. В България те ще бъдат преведни и разпространени в помощ на подготовката на учителите и преподаването по философия, история и гражданско образование.

Помагалата са създадени, за да се насърчава активното гражданско участие и позиция по отношение на обществените процеси в националните страни, Европа и света, и са разработени с идеята ученето да се осъществява посредством подходи, включващи активно участие и ангажираност, както и методи, основаващи се на конкретни казуси и задачи.

Публикациите са издадени под следните заглавия:

  1. „Taking part in democracy” – урочни планове за учители на ученици от горен гимназиален курс на обучение;
  2. “Living in Democracy” – урочни планове по образование за демократично гражданство и права на човека за прогимназиален етап;
  3. “Growing up in Democracy” – урочни планове по образование за демократично гражданство и права на човека за начален етап;
  4. “Educating for Democracy” – основни материали по образование за демократично гражданство и права на човека за учители;
  5. “Teaching democracy” – A collection of models for democratic citizenship and human rights education” – сборник с добри практики на преподаване на демократично гражданство и права на човека.
GoTop