Награда на ЮНЕСКО и Япония за образование

Набиране на кандидатури за наградата на ЮНЕСКО и Япония за образование в устойчиво развитие (ОУР)

  1. Кандидатурите за наградата на ЮНЕСКО и Япония за ОУР следва да бъдат получени в Министерство на образованието и науката в срок до 10 април 2018 г.
  2. Със собствено разработени, управлявани и прилагани проекти и програми могат да кандидатстват отделни личности, институции и организации.
  3. Кандидатурите трябва да включват попълнен формуляр на ЮНЕСКО и описание на действащ проект или програма за образование за устойчиво развитие.
  4. Проектът или програмата, кандидатстващи за Наградата, трябва да са били изпълняван в продължение на поне 4 години, без прекъсване.
  5. Проектът или Програмата, кандидатстващи за Наградата, трябва да показват видими градивни резултати, да са оказали благоприятен ефект и / или позитивна промяна на/ в дадена ситуация и среда.
  6. Проектите трябва да показват ефикасност по отношение на първоначално вложените ресурси.
  7. Проектите трябва да имат доказана устойчивост във времето.
  8. Кандидатурите с проектите трябва да бъдат представени в Министерство на образованието и науката в указания по-горе срок, на български и на английски или френски език.
  9. Проектите, кандидатстващи за Наградата на ЮНЕСКО и Япония, следва да имат отношение към една от приоритетните области на действие от Глобалната програма на ЮНЕСКО за ОУР – https://en.unesco.org/gap.
  10. Допълнителна информация относно разработването и подаването на кандидатурите за Наградата на ЮНЕСКО и Япония за ОУР може да бъде получена по е-мейл: [email protected].
GoTop