Проекти за финансиране, ЮНЕСКО, 2018-2019

Набиране на проектни предложения за финансиране по програмата за участие на ЮНЕСКО /2018-2019/

 1. Проектни предложения от четирите области на компетентност на ЮНЕСКО – образование, култура, наука и информация и комуникация, следва да бъдат получени в Секретариата Националната комисия на Р България за ЮНЕСКО в срок до 4 юни 2018 г.
  1.1. Проектите с образователна насоченост трябва предварително да получат писмо за подкрепа от Министерство на образованието и науката, преди да бъдат официално депозирани в Министерство на външните работи, дирекция „Права на човека“, отдел „ЮНЕСКО“.
  1.2. Проектите, които ще бъдат изпратени от българска страна в ЮНЕСКО и предложени за финансиране по Програмата за участие за периода 2018-2019 г., ще бъдат селектирани от Бюрото на Националната Комисия на Р България за ЮНЕСКО.
 2. Проектите трябва да бъдат обвързани с приоритетите на Организацията.
 3. Финансирането от ЮНЕСКО може да бъде използвано за заплащане на:
  • Специалисти и консултанти (без административни разходи и разходи за персонал);
  • Публикации, периодични издания и документация;
  • Оборудване (за цели на проекта и съгласно приложените насоки);
  • Конференции, съвещания, семинари и курсове; писмен и устен превод; заплащане на пътни разходи на участници, консултантски и други услуги, признати за необходими от всички заинтересовани страни.
 4. Финансовият лимит е 26 000 щ.д. за национални, 28 000 щ.д. за субрегионални и междурегионални проекти, 38 000 щ.д. за регионални проекти.
 5. Минимум един от класираните на първите четири места проекти трябва да има отношение към приоритета „Равенство между половете“.
 6. Проектните предложения се представят в свободна форма, на български език, при спазени задължителни условия от страна на Организацията (приложени Насоки за изготвяне на проекти).
  6.1. Като част от проектното предложение е необходимо да бъде представена предварителна план-сметка на необходимите разходи.
 7. Допълнителна информация относно разработването и подаването на проектните предложения може да бъде получена по е-мейл: [email protected].

List of Benchmarks/Насоки за изготвяне на проекти

GoTop