ЮНЕСКО 2016-2017

Подаване на български преложения за финансиране по линия на Програмата за участие на ЮНЕСКО за бюджетния предио 2016-2017 г.

 1. В рамките на Програмата за участие на ЮНЕСКО всяка държава – членка на Организацията има право да предостави общо до 7 проекта за финансиране на национални дейности, в това число проекти на национални неправителствени организации.

  Субрегионални и междурегионални проекти се представят от държавите, на чиято територия ще бъдат реализирани. Такива проекти трябва да бъдат подкрепени от минимум две национални комисии на държави членки, участващи в тях.

  Регионалните проекти са ограничени до 3 за всеки регион и могат да бъдат представени от една или от група страни. Те трябва да бъдат подкрепени от минимум три държави и са извън квотата от 7 национални проекти.

 2. Проектите се представят чрез Националната комисия на Р България за ЮНЕСКО и подлежат на дискусия и селекция от представителите в Бюрото на Националната Комисия на Р България за ЮНЕСКО.
 3. Проектите трябва да бъдат обвързани с приоритетите на Организацията.
 4. Финансирането от ЮНЕСКО може да бъде използвано за заплащане на:
  • Специалисти и консултанти (без административни разходи и разходи за персонал), стипендии;
  • Публикации, периодични издания и документация;
  • Оборудване (за цели на проекта и съгласно насоките, изложени Анекс V);
  • Конференции, съвещания, семинари и курсове; писмен и устен превод; заплащане на пътни разходи на участници, консултантски и други услуги, признати за необходими от всички заинтересовани страни (с изключение на услуги от персонала на ЮНЕСКО).
 5. Финансовият лимит е 26 000 щ.д. за национални, 35 000 щ.д. за субрегионални и междурегионални проекти, 46 000 щ.д. за регионални проекти.
 6. Минимум един от класираните на първите четири места проекти трябва да е по приоритетната тема „Равенство между половете“.
 7. Срокът за представяне на проектите в Секретариата на Националната комисия на Р България за ЮНЕСКО е 1 юни 2016 г.
 8. Проектите се представят в свободна форма на български език. Формуляри и преводи се изготвят само за 7-те избрани проекта.
 9. Допълнителна информация относно разработването и подаването на проектните предложения можете да получавате на е-мейл: [email protected] и [email protected], както и на тел. 02/948 30 47 и тел. 02/948 2417 – г-жа Калина Костадинова, II секретар в отдел „ЮНЕСКО“, дирекция „Права на човека“ в МВнР.

Критерии за оценка на проектните предложения в областта на образованието:

 • Обвързаност с приоритетите на Организацията, и по-специално с основните цели и задачи в областта на образованието (Рамка за действие на ЮНЕСКО: „Образование 2030“);
 • Интердисциплинарност на предложените проекти (покриващи по възможност повече области на компетентност на ЮНЕСКО – образование-култура-научни изследвания-комуникация);
 • Възможно най-голям обхват на предложените проекти /национални/;
 • Включване на възможно най-много заинтересовани страни като партньори по изпълнението на проекта;
 • Предложените дейности за постигането на целите на проекта да задават устойчивост на резултатите;
 • Целевата група да обхваща посочените като приоритетни за ЮНЕСКО: учители, момичета, жени, ученици и младежи;
 • Да допринася за популяризирането и видимостта на ЮНЕСКО в държавите-членки.
GoTop