Програма за развитие на умения за живот на младите хора от домове

ПОДГОТВИТЕЛЕН ПРОЕКТ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАЗОВАНИЕ, ОСНОВАНО НА ПОДХОДА “УМЕНИЯ ЗА ЖИВОТ” ЗА ДЕЦА, НАСТАНЕНИ В ДОВДЛРГ В БЪЛГАРИЯ – МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА/ УНИЦЕФ

14 юни 2005 г.

Изграждането на умения за живот сред децата и младите хора, настанени в Домовете за отглеждане и възпитание на деца лишени от родителски грижи е приоритетна цел на всички заинтересовани държавни институции. Децата, отгледани в институция, трудно вземат решения, срещат огромни проблеми и трудности след напускане на дома и често изразяват желание за връщане към институционалната грижа за тях. Понастоящем в страната има 100 дома от посочения тип, в които пребивават общо, към декември 2004 г., около 5567 деца и млади хора.

Главната цел на проекта:
“Разработване на политика за усвояване на жизненоважни и социални умения сред децата и младите хора, с различен престой в ДОВДЛРГ, чрез прилагане на подходите “умения за живот” и “връстници обучават връстници”.

Специфичните подцели:

  • Преглед на съществуващия опит в сферата на обучението за изграждане на умения в ДОВДЛРГ.
  • Изготвяне на стратегически план за разработване на програма, насочена към развитието на умения у младите хора, настанени в специализирани институции.

Основни дейности са:

  1. Да извърши, с качествени и количествени методи, оценка на потребностите за прилагане на подхода „Умения за живот“ в ДОВДЛРГ в различни сфери и със специален фокус в областта на здравното образование.
  2. Да организира национална среща за обсъждане на добрите практики и за планиране на стратегически план за развитие на умения за самостоятелен живот на младите хора, настанени в домовете.
  3. Да изготви структура на програма за развитие на умения за живот сред млади хора и деца от ДОВДЛРГ, основана на оценката на нуждите.
  4. Да осъществи пилотно прилагане на програмата за създаване на умения за живот сред млади хора и деца от ДОВДЛРГ (до 11), избрани от МОН.

За повече информация:
Мариана Банчева
тел: (02) 9217 491
e-mail: [email protected]

GoTop