Разработване на модел за училищна здравно-образователна политика

“РАЗРАБОТВАНЕ НА МОДЕЛ ЗА УЧИЛИЩНА ЗДРАВНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ИНФЕКТИРАНЕ С ХИВ/СПИН”
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, ПОДКРЕПЕН ОТ УНИЦЕФ

16 юни 2005 г.

Разработването на рамка за училищна политика е продължение на политиката на МОН, започнала през 2002 г., когато в Изискванията за организация и управление на дейностите през учебната 2002/2003 г. беше поставено началото на процес, свързан с подпомагане на училищата по отношение разработване на училищна политика, а в Ръководство за работата на директорите и учителите през учебната 2003/2004 г. беше подготвен втори модул, посветен на подпомагането на училищата в разработването на училищни здравнообразователни програми, в който са представени и основните модели, понятия и подходи в тази сфера. Към настоящия момент, не съществува изискване всяко училище да разработи своя политика в сферата на здравното образование, която да отчита конкретните проблеми в училището, да обединява цялостната им дейност, като организация: процесите на планиране и вземане на решения; влиянието на стила на управление; организацията и качеството на учебния процес (изпълнение на ДОИ); услугите за децата и техните родители; възможностите за участие на всички общности (родители, ученици, учители) в процеса на управление, изпълнение и оценяване на училищните дейности.

Главната цел на проекта:
Всички деца от 1 до 12 клас, в зависимост от тяхната възраст, да получат достоверна и адекватна информация за ХИВ/СПИН (съобразена с особеностите на пътищата за инфектиране с ХИВ в страната), начините за предпазване от инфектиране с ХИВ, правата на хората (децата възрастните), живеещи с ХИВ/СПИН и възможностите за подкрепата им.

Основни дейности:

  1. Изготвяне на доклад, който трябва да съдържа преглед и обобщение на съществуващия опит в страната от прилагане на програми, насочени към развитие на общоучилищна училищна политика, подкрепяща здравословен начин на живот и здравословните избори на учениците по отношение на тяхното сексуално здраве и превенцията на ХИВ/СПИН.
  2. Разработване на рамка за училищна здравна политика.
  3. Разработване на методология за обучение на директорите за прилагане на рамката за училищна здравна политика.
  4. Провеждане на обучение за 40 директори.
  5. Осигуряване на подкрепа и мониторинг по прилагане на рамката по места за училищата, включени в проекта.

За повече информация:
Мариана Банчева
тел: (02) 9217 491
e-mail: [email protected]

GoTop