13. Национална програма „Без свободен час“

Одобрени с Решение № 172 от 29 март 2019 г. на Министерския съвет


13. Национална програма „Без свободен час“ съгласно приложение № 13;

Национална програма „Без свободен час“

Списък на училища, за които са одобрени средства за финансиране от бюджета на НП „Без свободен час“, 2019 г., за периода 01.07.-31.10.2019 г., утвърден със Заповед № РД 09-3196/27.12.2019 г. на министъра на образованието и науката (публикувано на 30.12.2019 г.)

Списък на детските градини, за които са одобрени средства за финансиране от бюджета на НП „Без свободен час“, 2019 г., за периода 01.07.-31.10.2019 г., утвърден със Заповед № РД 09-3196/27.12.2019 г. на министъра на образованието и науката (публикувано на 30.12.2019 г.)

Списък на училища, за които са одобрени средства за финансиране от бюджета на Национална програма „Без свободен час“, 2019 г., за периода 01.05.-30.06.2019 г., утвърден със Заповед № РД 09-2086/16.08.2019 г. на министъра на образованието и науката (публикувано на 16.08.2019 г.)

Списък на детските градини, за които са одобрени средства за финансиране от бюджета на Национална програма „Без свободен час“, 2019 г., за периода 01.05.-30.06.2019 г., утвърден със заповед № РД 09-2086/16.08.2019 г. на министъра на образованието и науката (публикувано на 16.08.2019 г.)

Списък на училища, за които са одобрени средства за финансиране от бюджета на Национална програма „Без свободен час“, 2019 г., за периода 01.01.2019 г. – 30.04.2019 г., утвърден със Заповед № РД 09-1890/23.07.2019 г. на министъра на образованието и науката (публикувано на 24.07.2019 г.)

Списък на детските градини, за които са одобрени средства за финансиране от бюджета на Национална програма „Без свободен час“, 2019 г., за периода от 01.01.2019 г. до 30.04.2019 г., утвърден със Заповед № РД 09-1890/23.07.22019 г. на министъра на образованието и науката (публикувано на 24.07.2019 г.)

Списък на училища, за които са одобрени средства за финансиране от бюджета на Национална програма „Без свободен час“, 2018 г., за периода 01.11.-31.12.2018 г., утвърден със Заповед № РД 09-1890/23.07.2019 г. на министъра на образованието и науката (публикувано на 24.07.2019 г.)

Списък на детските градини, за които са одобрени средства за финансиране от бюджета на Национална програма „Без свободен час“, 2018 г., за периода 01.11.-31.12.2018 г., утвърден със Заповед № РД 09-1890/23.07.2019 г. на министъра на образованието и науката (публикувано на 24.07.2019 г.)

Заявление за ползване на отпуск по време на учебни занятия
Справка- декларация за възнаграждение на учител за реално взетите астрономически часове
Карта за мониторингово посещение

Ръководител: Соня Мелоян – директор на дирекция „Организация и контрол“, тел. 02/9217 554, e-mail – [email protected]

Лица за контакти:
Моника Златкова – държавен експерт в дирекция „Организация и контрол“, тел.: 02/9217 449, e-mail – [email protected]
Мариана Лозанова – главен експерт в дирекция „Организация и контрол“ – тел.: 02/9217 749, e-mail – [email protected]
Димитър Енчев – старши експерт в дирекция „Финанси“, тел.: 02/9217 677, e-mail – [email protected]


GoTop