14. Национална програма „Мотивирани учители“

Одобрени с Решение № 172 от 29 март 2019 г. на Министерския съвет

Решение № 587 от 10 октомври 2019 година за изменение на РЕШЕНИЕ № 172 на Министерския съвет от 2019 г. за одобряване на Национални програми за развитие на образованието (публ. 11.10.2019 г.)

1. Одобрява актуализирана Национална програма „Мотивирани учители“ – приложение № 14 към т. 1, буква „о“ стр. 1
2. Одобрява актуализирана Национална програма „Подпомагане на общините за реализиране на дейности за образователна десегрегация“ – приложение № 17 към т. 1, буква „с“ стр 15.

Ръководител на Националната програма: Полина Фетфова – главен експерт в дирекция „Квалификация и кариерно развитие “, тел. 02/424 1166, e-mail: [email protected]


Срок за кандидатстване по дейности:

Дейност I – (т.6.1. в НП ) Кадрово осигуряване на училища с идентифицирани проблемни области с мотивирани и опитни педагогически специалисти по математика, физика и астрономия, информатика и информационни технологии.

Срок за подаване на заявление с копия на документи – до 21 октомври 2019 г. в МОН,
адрес: гр. София 1000, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 2а

Лице за контакт:
Венцеслава Григорова – главен експерт в дирекция „Квалификация и кариерно развитие“, тел.: 02/424 1164 , e-mail: [email protected]


Дейност II (т.6.2. в НП) Обучение във висше училище на специалисти с висше образование с ОКС „бакалавър“ или „магистър“ без професионална квалификация „учител“ и без педагогически опит за придобиване на професионална квалификация „учител“ по математика, физика и астрономия, информатика, информационни технологии, чужди езици, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда.

Срок за подаване на заявление с копия на документи – до 21 октомври 2019 г. в МОН,
адрес: гр. София 1000, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 2а

Лице за контакт:
Лазар Додев – главен експерт в дирекция „Квалификация и кариерно развитие“, тел. 02/424 1177 , e-mail: [email protected]


Дейност III (т.6.3. в НП) – Обучение на педагогически специалисти за придобиване на допълнителна квалификация „учител по математика“, „учител по физика и астрономия“, „учител по информатика“, „учител по информационни технологии“, „учител по чужд език“, „учител по религия“, „учител, общообразователен предмет – биология и здравно образование“, „учител, общообразователен предмет – химия и опазване на околната среда“, „учител, ресурсен“.

Срок за подаване на заявление с копия на документи – до 31 октомври 2019 г. в регионалните управления на образованието (РУО)

Лице за контакт:
Вероника Георгиева – държавен експерт в дирекция „Квалификация и кариерно развитие“, тел. 02/424 1168, e-mail: [email protected]


14. Национална програма „Мотивирани учители“ съгласно приложение № 14;

Национална програма „Мотивирани учители“

ИНФОРМАЦИЯ за включване в дейностите на НП „Мотивирани учители“

Ръководител: Полина Фетфова – главен експерт на дирекция „Квалификация и кариерно развитие “, тел.: 02/424 1166, e-mail: [email protected]


GoTop