3. Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“

Одобрени с Решение № 172 от 29 март 2019 г. на Министерския съвет

3. Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ съгласно приложение № 3;

Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“


Модул „Модернизиране на системата на професионалното образование“

Дейност 1 „Модернизиране на материално-техническата база“

Списък на училищата, класирани с проекти за финансиране по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Модернизиране на системата на професионалното образование”, дейност 1 „Модернизиране на материално-техническата база“

Формуляр за кандидатстване

Краен срок за подаване на формуляра по дейност по Дейност 1: 13 май 2019 г.

Лица за контакт по дейност 1 са както следва:
Ваня Тивидошева – главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение”, тел.: 02/9217 424, e-mail: [email protected]
Радостинка Василева – старши експерт в дирекция „Професионално образовани и обучение“, тел.: 02/9217 724, e-mail: [email protected]
Магдалена Станулова – държавен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение”, тел.: 02/9217 785, e-mail: [email protected]
Андон Ковачев – младши експерт в дирекция „Професионално образовани и обучение“, тел. 02/9217 665, e-mail: [email protected]


Дейност 2 „Модернизиране на учебното съдържание“

Формуляр за кандидатстване

Краен срок за подаване на формуляра по дейност по Дейност 2: 13 май 2019 г.

Лица за контакт по дейност 2 са както следва:
Магдалена Станулова – държавен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение”, тел.: 02/9217 785, e-mail: [email protected]
Маргарита Гатева – държавен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение”, тел.: 02/9217 425, e-mail: [email protected]
Илиана Танева – държавен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение”, тел.: 02/9217 786, e-mail: [email protected]
Александър Попов – главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02/9217 485, e-mail: [email protected]
Румяна Костадинова – експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02/9217 466, e-mail: [email protected]
Фани Тодорова – главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02/9217 797, e-mail: [email protected]
Росица Илиева – главен експерт в дирекция „Професионално образовани и обучение“, тел.: 02/9217 563, e-mail: [email protected]
Радостинка Василева – старши експерт в дирекция „Професионално образовани и обучение“, тел.: 02/9217 724, e-mail: [email protected]
Чавдар Здравков – експерт в дирекция „Професионално образовани и обучение“, тел.: 02/9217 478, e-mail: [email protected]


Дейност 3 „Разработване и/или адаптиране на учебни помагала“

Формуляр за кандидатстване

Краен срок за подаване на формуляра по Дейност 3: 17 май 2019 г.

Лица за контакт по дейност 3 са както следва:
Радостинка Василева – старши експерт в дирекция „Професионално образовани и обучение“, тел.: 02/9217 724, e-mail: [email protected]
Румяна Костадинова – експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02/9217 466, e-mail: [email protected]
Ваня Тивидошева – главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение”, тел.: 02/9217 424, e-mail: [email protected]


Модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки“

Класиране по дейност 1. „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки в общообразователната подготовка“

Класиране по дейност 2. „Подобряване на условията за работа по природни науки в профилираната подготовка“

Формуляр за кандидатстване
Декларация

Срокът за кандидастване е 7 май 2019 г.

Лица за контакт:
Георги Георгиев – главен експерт в дирекция “Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел.: 02/9217 581, e-mail: [email protected]
Емилия Григорова – експерт в дирекция “Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел.: 02/9217 478, e-mail: [email protected]


Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците”

Списък с класираните за финансиране проектни предложения за начален етап (публикувано на 18.07.2019 г.)

Списък с класираните за финансиране проектни предложения за прогимназиален етап (публикувано на 18.07.2019 г.)

Формуляр за кандидатстване

Декларация

Срокът за подаване на проектните предложения по модула е до 30.04.2019 г. вкл.

Ръководител: Грета Ганчева – директор на дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02/9217 437, е-mail: [email protected]

Лица за контакт:
Анелия Томова – главен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02/9217 440, е-mail: [email protected]
Нона Костадинова – старши експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02/9217 435, e-mail: [email protected]
Зайнеп Ходжа – държавен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02/9217 631, e-mail: [email protected]


Модул „Културните институции като образователна среда “

Списък на училищата, одобрени за участие в НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ 2019, модул „Културните институции като образователна среда“ (публ. 02.09.2019 г.)

Регламент за организиране и провеждане на Национален конкурс за учители за най-добър урок, проведен в културна институция, музей или галерия (публ. 02.09.2019 г.)

Програма за дейностите на Националния център „Музейно училище” (публ. 02.09.2019 г., акт. 18.10.2019 г.)

Формуляр за кандидатстване

Ръководител: Евгения Костадинова – директор на дирекция “Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел. 02 9217 746; 02 9217 446; e-mail: [email protected]

Лица за контакт: Радостина Николова – главен експерт в дирекция “Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел. 02 9217 743; е-mail: [email protected]
Елена Търничкова – главен експерт в дирекция “Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел. 02 9217 793; е-mail: [email protected]
Галя Георгиева-Магаранова – главен експерт в дирекция “Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел. 02 9217 452; е-mail: [email protected]


Модул „Оценяване и одобряване на проекти на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти“

Модул „Осигуряване на съвременна специализирана среда в центровете за специална образователна подкрепа чрез модернизиране на материалната база за предоставяне на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“

Списък с класираните за финансиране проекти на Центровете за подкрепа за личностно развитие – центрове за специална образователна подкрепа (ЦПЛР – ЦСОП)

Формуляр за кандидатстване

Декларация

Приложение № 1 Списък за закупуване на специализирани уреди, апаратура, техника, устройства, пособия и софтуерни продукти, дидактически материали, консумативи и др. за обезпечаване на дейностите за обучение, терапевтична и рехабилитационна работа в специализираните кабинети с цел осигуряване на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в центровете за специална образователна подкрепа

Срокът за подаване на проектните предложения по модула е до 30.04.2019 г. вкл.

Ръководител: Грета Ганчева – директор на дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02/9217 437, е-mail: [email protected]

Лица за контакт:
Емануела Стоилова – главен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02/9217 400, е-mail: [email protected]
Бояна Алексов – главен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02/9217 720, e-mail: [email protected]
Зайнеп Ходжа – държавен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02/9217 631, e-mail: [email protected]GoTop