4. Национална програма „Заедно в грижата за ученика“

Одобрени с Решение № 172 от 29 март 2019 г. на Министерския съвет


4. Национална програма „Заедно в грижата за ученика“ съгласно приложение № 4;

Национална програма „Заедно в грижата за ученика“

Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио“

Списък с класираните за финансиране проектни предложения на училищата и детските градини по модул 1 (публ. 04.10.2019 г.)

Проектосписък на класираните и на недопуснатите до класиране проектни предложения на училищата и детските градини по модул 1 (публ. 09.09.2019 г.)

Срок за предложения и отстраняване на технически пропуски до 12.09.2019 г. вкл.

Формуляр за кандидатстване


Модул 2 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детски учители и с учители по учебни предмети от прогимназиалния етап“

Списък с класираните за финансиране проектни предложения на училищата и детските градини по модул 2 (публ. 04.10.2019 г.)

Проектосписък на класираните и на недопуснатите до класиране проектни предложения на училищата и детските градини по модул 2 (публ. 09.09.2019 г.)

Срок за предложения и отстраняване на технически пропуски до 12.09.2019 г. вкл.

Формуляр за кандидатстване


Ръководител: Евгения Костадинова – директор на дирекция “Съдържание на предучилищното и училищното образование”

Лица за контакт:
Рени Рангелова – държавен експерт в дирекция “Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел.: 02/9217 499, [email protected]
Веселина Ганева – държавен експерт в дирекция “Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел.: 02/9217 458, [email protected]


GoTop